BBT voor de verbranding van hernieuwbare brandstoffen

Het doel van deze BBT-studie is in eerste instantie het inventariseren van de beschikbare informatie omtrent de milieu-impact van het verbranden van hernieuwbare brandstoffen. De term 'hernieuwbare brandstof' dekt een ruime lading. In de ruimste zin omvat de term de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsook de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval. Omdat het in de meeste nieuwe initiatieven inzake verbranding van hernieuwbare brandstoffen gaat om kleine en middelgrote installaties, ligt de focus van dit rapport op dat type van installaties. Zowel gasvormige, vloeibare als vaste hernieuwbare stromen, in zowel stationaire motoren als stookinstallaties worden beschreven. Vervolgens wordt nagegaan welke milieumaatregelen deze milieu-impact kunnen beperken en/of reduceren. Deze analyse vormt de basis voor het fomuleren van de Beste Beschikbare Technieken voor het verbranden van hernieuwbare brandstoffen.

De studie biedt dus het inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de milieu-impact van het verbranden van hernieuwbare brandstoffen en wijst tevens de technieken aan die beschikbaar zijn (technisch en kosteneffectief) om deze milieu-impact optimaal te beperken.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot 2008.

De studie als PDF downloaden (2244 KB)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Opslag en verbranding van hernieuwbare afvalstoffen: 2.3.4.1 a, b, l, m, 2.3.4.2 a, b, f, g
  • Mestverwerking als hernieuwbare brandstof: 28.3
  • Verbranding van hernieuwbare brandstoffen in vast opgestelde motoren: 31.1
  • Verbranding van hernieuwbare brandstoffen in verbrandingsinrichtingen: 43

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies