Nieuw op EMIS

7/8/2019

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft besloten een tijdelijk importplafond in te stellen voor het verbranden van buitenlands afval. Het importplafond houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden. Hiermee wil het Rijk bijdragen aan een oplossing voor het afvalprobleem in Amsterdam.

6/8/2019

We verwelkomen Bureau 9000 in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Bureau 9000 levert een substantiële bijdrage aan het inperken van de CO2-uitstoot en de wereldwijde temperatuurstijging. Daarom adviseren & begeleiden we bedrijven en overheidsinstellingen om hun energieverbruik te laten dalen en de productie van hernieuwbare energie te bevorderen. Op vandaag concentreren we ons op drie activiteiten: Begeleiden van bedrijven naar CO2-neutraal ondernemen, studie- en adviesprojecten uitwerken op vlak van zonne- en windenergie, adviezen en plan van aanpak uitwerken in kader van preventie en milieu.

5/8/2019

We verwelkomen Transport & Mobility Leuven in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Transport & Mobility Leuven NV (TML) voert beleidsondersteunend onderzoek uit. Het is onze missie de samenleving vooruit te helpen door wetenschappelijk onderbouwde analyses aan te bieden. Daarbij steunen we sterk op kwantitatief onderzoek: rekenmodellen, statistische analyses, simulaties, en prognoses. Onze werkdomeinen zijn verkeer, personen- en goederenvervoer en de daarmee samenhangende economische impact en milieuproblemen. Net die integratie tussen mobiliteit, economie en milieu maakt ons uniek in Europa

5/8/2019

We verwelkomen CEE in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

CEE, dat zijn ingenieurs, denkers, cijferaars en bouwers die de overtuiging delen dat we voor volgende generaties de taak hebben om zuinig om te springen met energie. In Hamme-Mille realiseert een innoverend ingenieursteam maatschappelijke impact door productieprocessen zuiniger en economisch rendabeler te maken. In Wiekevorst bevindt zich onze constructie-afdeling die deze concepten omzet in een 3D ontwerp, staalbouw en de plaatsing van installaties bij onze klanten. Onze expertise omvat diverse disciplines zoals energie, fysische, thermische en chemische processen, nutsvoorzieningen...

5/8/2019
  • Interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst regionale acties regio Zuid-West-Vlaanderen
  • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
  • Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
  • Erratum GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
  • Opstart geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8 -Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving''
  • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
  • GRUP Uitbreiding Aertssen nv
  • Wijziging besluit lage-emissiezones