BBT voor de non-ferronijverheid

Dit BBT-rapport bevat de omzetting van de Europese BREF "BAT for the non-ferrous metals processes" naar de Vlaamse context. Het vormt een soort handleiding bij de BREF en een basis voor wetenschappelijke informatie rond milieuaspecten in de non-ferro nijverheid.

Door de Vlaamse non-ferronijverheid worden in het totaal een twintigtal metalen op de markt gebracht, met koper, zink, lood en aluminium als de belangrijkste in tonnage. Voor elk van de Vlaamse IPPC-bedrijven worden in voorliggend rapport beknopt de activiteiten, producten en processen aangegeven.

De BREF bevat een uitgebreide lijst met milieuvriendelijke technieken waaruit de BBT geselecteerd werden. Specifieke aandacht gaat uit naar de milieueffecten van de geleide en diffuse emissies naar lucht, waterlozingen, afvalstoffen en het energieverbruik. Voor elk Vlaams IPPC-bedrijf wordt, waar mogelijk, nagegaan in welke mate deze BBT reeds worden toegepast. De besluiten uit de BREF worden omgezet naar concrete aanbevelingen voor de Vlaamse situatie. Vooreerst worden een aantal belangrijke aandachtspunten rond preventie en beheersing van verontreiniging aangegeven. Daarna wordt een evaluatie van de huidige VLAREM-wetgeving gemaakt op basis van de BREF conclusies.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot september 2001.

De studie als PDF downloaden (883.17 KB)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Behandelen en opslag van ertsen van non-ferrometalen: 20.2.1, 29.1
  • Productie van non-ferrometalen: 20.2.4, 20.2.5, 20.2.7
  • Walsen en trekken van non-ferrometalen: 29.3

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies

Gerelateerd nieuws