BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties

Dit BBT-rapport omvat een inventaris van de maatregelen die kunnen genomen worden om milieuhinder ten gevolge van de uitbating van composteer- en vergistingsinstallaties te voorkomen of te beperken alsook het BBT advies daaromtrent. Naast het selecteren van de BBT, worden ook aanbevelingen geformuleerd richting milieuwetgeving (Vlarem) en milieusubsidies (ecologiepremie).In composteer- en vergistingsinstallaties zorgen micro-organismen onder gecontroleerde omstandigheden voor de afbraak van biodegradeerbare materialen. Naargelang de aard van het biologisch proces en de procesvoering wordt een onderscheid gemaakt tussen installaties voor:

  • compostering in open lucht, b.v. groencomposteerinstallaties;
  • compostering in gesloten systemen, b.v. GFT-composteerinstallaties of installaties voor champignonsubstraatbereiding;
  • vergisting, b.v. GFT-vergistingsinstallaties (vergisting met aërobe nabehandeling).

In deze studie gaat veel aandacht naar de maatregelen om geurhinder te vermijden of te beperken. Verder worden ook technieken besproken om NH3 emissies, stofemissies, emissies naar bodem en grondwater, emissies naar water, afvalstoffen, energiegebruik en geluidshinder te beperken. Voor vergistingsinstallaties komen ook maatregelen met betrekking tot opslag en behandeling van het geproduceerde biogas aan bod.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2005.

De studie als PDF downloaden (2.11 MB)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Opslaan en verwerken van organisch afval: 2.2.3
  • Bewerken of verwerken van dierlijke mest: 28.3
  • Bewerken of verwerken op het eigen bedrijf geproduceerde dierlijke mest: 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.

Gerelateerde studie