Zandvanger

Deze techniekfiche is onderdeel van de WASS applicatie.

Principeschema

 

Principe- en installatiebeschrijving

Het doel van een zandvanger is het verwijderen van zware, snel bezinkbare anorganische stoffen uit het afvalwater om te vermijden dat deze stoffen schade zouden veroorzaken aan mechanische installaties of moeilijkheden bij de zuivering van het afvalwater zouden geven. Een zandvanger wordt aan het begin van het zuiveringsproces toegepast, voor de voorbezinktank of voor een biologische zuivering. De zandvanger kan gootvormig of vlak zijn. Het afvalwater stroomt er met een redelijke snelheid doorheen, waarbij het zand bezinkt. Zandvangers en vetafscheiding worden soms gecombineerd. De beluchting verbetert daarbij ook de scheiding van zanddeeltjes van overige minder zware deeltjes. Het zand wordt continu verwijderd door middel van schrapers,  airlift of discontinu door het zand uit de zandvanger te scheppen.

 

Specifieke voor- en nadelen

Een zandvanger is een eenvoudige en een relatief goedkope installatie.

 

Toepassing

Een zandvanger is een veel voorkomende techniek voor voorzuivering in sectoren zoals de winning van delfstoffen (NACE 14) en de verwerking van groenten en aardappelen (NACE 15.3). Zandvangers worden ook gebruikt als voorbehandeling bij municipale afvalwaterzuiveringsstations.

 

Randvoorwaarden

Een zandvanger vergt geen speciale voorwaarden.

 

Werkingsgraad

Een zandvanger wordt gedimensioneerd op basis van de grootte en aard van de deeltjes die men wil afscheiden.  Mits correcte dimensionering kan een hoge verwijderingsefficiëntie bekomen worden.

 

Hulpstoffen

geen

 

Milieu-aspecten

Als reststof komt zand vrij. In de zandvanger mogen alleen zwaardere stoffen tegengehouden worden en geen zwevende organische stoffen, zoniet kan het verwijderde zand geurhinder veroorzaken. De zandstroom kan eventueel nog verder ontwaterd worden met een zandklasseerder.

 

Kosten

Industriële of communale zandvangers worden meestal uitgevoerd in beton. Voor ter plaatse gegoten beton kan men werken met een richtprijs van 200 à 300 euro. Al naar gelang de grootte, de vorm (aflopend), de kwaliteit van de ondergrond, enz. dient deze prijs per geval aangevraagd te worden.

 

Opmerkingen

Geen

 

Complexiteit

Een zandvanger is geen complex proces.

 

Automatiseringsgraad

Een zandvanger vereist slechts een beperkte automatisering.

 

Referenties

  • VITO-SCT, herwerking technische fiches WASS, 2009

 

Versie : februari 2010