Powdered activated carbon treatment

Deze techniekfiche is onderdeel van de WASS applicatie.

Principeschema 

 

Principe- en installatiebeschrijving

Het doel van PAC-dosering is het adsorberen van toxische stoffen of moeilijk biodegradeerbaar materiaal uit het afvalwater om het biologisch afbraakproces ongestoord te laten verlopen bij wisselende influentsamenstelling. Het principe is gebaseerd op de adsorptie aan actieve kool van deze componenten.

Een PAC aanmaak- en doseersysteem zijn noodzakelijk voor dosering in de beluchtingstank. Eventueel moet een voorziening voor slibbehandeling geïnstalleerd/aangepast worden in verband met toenemende hoeveelheden slib.

 

Specifieke voor- en nadelen

De procescontrole voor de toevoeging van poeder actieve kool aan een biologische zuiveringsinstallatie is moeilijk.  De verblijftijd van de toegevoegde actieve kool is afhankelijk van de slibleeftijd in het systeem. 

Actief kooldosering is mogelijk bij noodinterventies (bv. indien een lozingsnorm dreigt overschreden te worden of bij calamiteiten). De (manuele) dosering van actieve kool is zeer éénvoudig. 

Aandacht dient besteed te worden aan het vermijden van stofproblemen (verstuiving van poederkool in de omgevingslucht). Negatief is het visuele effect (zwarte beluchtingsbekkens).

De aanwezigheid van PAC bevordert ook de bezinking van het slib. De slibproductie wordt verhoogd evenredig met de toevoeging van PAC. De afzetmogelijkheden voor het excess-slib wordt mogelijk beïnvloed door de aanwezigheid van actieve kool.

 

Toepassing

Typische sectoren waarin PACT toegepast wordt, zijn onder meer:

  • De textielveredeling (NACE 17.3), voor zuivering van het globale afvalwater of voor de ontkleuring van afvalwater dat vrijkomt bij verfprocessen.
  • De farmaceutische industrie (NACE 24.4), voor end-of-pipe zuivering van afvalwater dat onder andere metalen en gechloreerde koolwaterstoffen bevat.
  • De emissie van AOX (bv. behandeling van koelwater in de chemische industrie) kan gereduceerd worden.

 

Randvoorwaarden

Aangezien actief kool schurende eigenschappen bezit, is er over het algemeen extra onderhoud nodig aan leidingen en pompen. PE-leidingen zijn het meest geschikt voor actief kool-slurries.

Aandacht dient besteed te worden aan het vermijden van verstoppingen in het doseersysteem.   

 

Werkingsgraad

PAC-dosering wordt voornamelijk toegepast voor de verwijdering van:

  • persistente organische verbindingen (pesticiden en biociden);
  • organische verbindingen (bv. AOX, BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen), MAK, metyl tert-butyl ether en PAKs.

De PAC-dosering wordt uitgedrukt per liter influent of per kg SS in het actief slib. Voorbeelden van doseringen zijn 0,1-1,0 g PAC/l influent of 10 g PAC/kg SS en 0,05-0,2 g/l (leveranciersinformatie). De optimale dosering dient experimenteel bepaald te worden.

 

Hulpstoffen

De aangewende hulpstof is actieve kool.

 

Milieu-aspecten

Als reststof komen actief kool en slib vrij.

 

Kosten

De investeringskosten voor een automatisch doseersysteem met big-bags bedraagt ongeveer 150.000 €. Manuele dosering is ook mogelijk voor kleine installaties of noodinterventies en vergt geen investering.  De kost voor poeder actieve kool bedraagt ongeveer 2 €/kg.

 

Opmerkingen

Geen.

 

Complexiteit

Geen gegevens beschikbaar.

 

Automatiseringsgraad

Geen gegevens beschikbaar.

 

Referenties

  • Environmental Technology, Monographs Handbook, Envi Tech Consult, INC, Den Haag, Handbook on Wastewater.
  • VITO-SCT, herwerking technische fiches WASS, 2008

 

Versie : februari 2010