Stoffiches

Technieken

Bij het op- en overslaan van droge bulkgoederen komen aanzienlijke hoeveelheden diffuus stof in de buitenlucht terecht. Grof stof kan lokaal voor heel wat hinder zorgen. Daarnaast wordt echter ook fijn stof (<PM10) geproduceerd. De fijne (<PM 10) en ultrafijne (PM 2.5) stoffracties kunnen zich over veel grotere afstanden verspreiden en worden geassocieerd met tal van negatieve gezondheidseffecten. 

De 45 technische fiches in onderstaande tabel vatten daarom de huidige stand van zaken rond stofreducerende technieken bij op- en overslag van droge bulkgoederen samen. Ze omvatten enkel technieken waarvan de werking op industriële schaal bewezen is.  De fiches worden opgedeeld in primaire en secundaire maatregelen enerzijds en organisatorische, technische en constructiemaatregelen anderzijds. Onder primaire maatregelen verstaat men maatregelen die de vorming van stof verhinderen. Secundaire maatregelen beperken de emissies van het ontstane stof naar de omgeving.

Klik op de techniek om meer informatie te verkrijgen.

De technische informatie van de stoffiches kan ook in boekvorm worden geconsulteerd: "Gids reductietechnieken voor diffuse stofemissies bij op- en overslag van droge bulkgoederen" te bestellen bij Artoos.

Stuifklassen

De stuifgevoeligheid van een goed bepaalt in belangrijke mate de omvang van de stofemissies en de geschikte reductietechnieken. Om die stuifgevoeligheid in te delen, wordt in de technische fiches regelmatig verwezen naar de stuifklassen uit de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR):

  • S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
  • S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
  • S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
  • S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
  • S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig

Aangenomen wordt dat de stuifgevoeligheid van een goed in stuifklasse S2 na bevochtiging opschuift naar stuifklasse S3 en deze van een goed in stuifklasse S4 naar stuifklasse S5.

 

ONDERWERP

MAATREGEL

PRIMAIR

Organisatorisch

Open opslag Stuifgevoelige producten in gesloten ruimtes opslaan
Lay-out van opslaghopen aanpassen
Grijpers Code van goede praktijk voor gebruik grijpers
Onderhoudsplan grijpers (aanpak slijtage)
Wielladers Gebruik wielladers in open lucht beperken
Code van goede praktijk voor gebruik wielladers
Overslagpunten Reduceren van het aantal overstortpunten
Storttrechters Code van goede praktijk voor gebruik storttrechters
Laadactiviteiten Code van goede praktijk bij gebruik stortgoten, vulbuizen en vulpijpen
Laden en lossen vrachtwagens/wagons  

Laden en lossen in behuizing (eventueel voorzien van afzuiging met stoffilter)

Vermijden overladen transportsystemen + laadbakken vrachtwagens afdekken met dekzeil
Verkeer bedrijfsterrein Algemene maatregelen verkeer
Algemene maatregelen bedrijfsterrein

Activiteiten laten doorgaan in functie van het weer

Constructie

Open opslag Wind protectie (wallen, beplanting, omheining)
Zelfsteunende afdekking
Gesloten opslag Minimaliseren van openingen

Technisch

Open opslag Wind protectie (fijnmazige netten, tarpaulines)
Bevochtigen van opslaghopen
Besproeien met bindmiddel
Benevelen
Gesloten opslag Afzuigen en filteren van verplaatste lucht bij gesloten opslagsystemen
Vernevelingsinstallatie in opslaghallen
Grijpers Aanpassen van grijpers
Automatiseren van grijpers
Vervangen door continu los systeem: pneumatisch
Vervangen door continu los systeem: mechanisch
Open continu mechanisch transport Primaire maatregelen bij open transportbanden
Storttrechters Optimaliseren van storttrechters
Stofreductiemaatregelen stortpunt
Laadactiviteiten Aanpassen uiteinde (S-bocht, visbek, laadbalg, rubberflappen)
Laadinstallatie met remschotten
Afdekken van reeds gevulde ruimtes in lichters
Laden en lossen vrachtwagens/wagons Valput voorzien van keerschotten
Verkeer bedrijfsterrein Reinigen bedrijfsterrein
Reinigen wielen voertuigen
Reinigen voertuigen

SECUNDAIR

Organisatorisch

Monitoring Monitoring

Technisch

Open opslag Benevelen
Open continu mechanisch transport Afschermen van open transportsystemen
Overschakelen naar gesloten transportsysteem
Reinigen van transportbanden in werking
Overslagpunten Behuizen van overslagpunten met eventuele afzuiging
Besproeien van overslagpunten
Storttrechters Voorzien van afzuiginstallatie met filters
Voorzien van sproeiinstallatie of nevelinstallatie
Algemene maatregelen bedrijfsterrein Nevel- of sproei-installatie tussen gebouwen en kaaimuur bij op- en overslag in havenbedrijven

 

Referenties

[DCMR, 2008] Bespreking bij DCMR op 11/04/2008
[Den Bakker, 2008] Den Bakker bedrijven b.v, website, 2008.
Zie: http://www.denbakker.nl/nederlands/stofbestrijding.html
[EIPPCB, 2006] N.N., Reference Document on Best Available Techniques on emissions from Storage, EIPPCB, 2006.
Zie: http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
[Göransson, 2006] Göransson, P., sales manager and advisor MacGREGOR Bulk AB, presentation on High Capacity Ship Unloading, Texas, 2006.
Zie: http://www.cementdistribution.com/industryinfo/articles/1500tph_shipunloader_houston_cement.pdf
[Infomil, 2006] N.N., Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), Infomil, 2006.
[Jacobs et al., 2001] Jacobs A., Van Dessel J. & Dijkmans R., Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie, VITO, 2001
[Jacobs et al., 2004] Jacobs A., Hooyberghs E., Vrancken K.,Van Dessel J. & Adams W., Beste Beschikbare Technieken voor recyclage van bouw- en slooppuin, VITO, 2004.
[Jansen & Huening, 2008] Jansen & Heuning bulk handling systems, JH berekeningsprogramma, 2008. Zie: http://www.jh.nl/nl/bulkconveyors/berekeningsprogramma.htm#
[Lemmens et al., 2001] Lemmens B., Elslander H., Ceulemans J., Peys K., Van Rompaey H. & Huybrechts D., Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO, 2001
[Liekens & Mensink, 2006] Liekens I. & Mensink C. , Onderzoek naar de bronnen van PM10 die bijdragen aan overschrijdingen en bijna-overschrijdingen in 2002 van de grenswaarden en overschrijdingsmarges zoals bepaald in de Europese richtlijn 1999/30/EG, voorstellen tot reductiemaatregelen, doorrekening en evaluatie, VITO, 2006
[Mulder, 1987] Mulder W., R86/205 Emissiefactoren van stof bij op- en overslag van stortgoederen, TNO, 1987
[Mulle, 2009] Mulle, T., Directeur Milieu SEA-invest, persoonlijke communicatie, 2009
[RAM Environnement, 2008] RAM Environnement, website, 2008. Zie: http://www.ramenvironnement.com/
[Scheffen W., 2002] Scheffen W., Windaanval op hoge gebouwen zet riolering op onderdruk., Intech, 2002
[Schrooten et al., 2003] Schrooten L., De Vlieger I., Cornelis E., Lefebre F., Lodewijks P. & Van Rompaey H., Evaluatie van het reductiepotentieel voor fijn stofemissies (TSP, PM10, PM2,5) naar het compartiment lucht in een aantal sectoren in Vlaanderen. Eindrapport: DEEL 1: Literatuur, VITO, 2003
[van Harmelen et al., 2002] van Harmelen A.K., Kok H.J.G. & Visschedijk A.J.H., Potentials and costs to reduce PM10 and PM2,5 emissions from industrial sources in the Netherlands, TNO, 2002
[Verlinde, 2010] Verlinde, D., Product Development Specialist Govi nv., persoonlijke communicatie, 2010
[VITO, 2008] VITO, mededelingen bij diverse bedrijfsbezoeken, 2008
[Vrins, 2008] Vrins E., persoonlijke communicatie, 2008