Preventie van bodemverontreiniging

Ter preventie van bodemverontreiniging kunnen diverse preventieve maatregelen genomen worden, die zijn onderverdeeld in emissie- en immissiebeperkende maatregelen. Emissiebeperkende maatregelen voorkomen dat bodemgevaarlijke stoffen lekken of gemorst worden, bv. door het voorzien van overvulbeveiliging, corrosiebescherming, lekdetectiesystemen, vloeistofdicht aanleggen van installaties en leidingen, enzovoort. Wanneer zich toch een lek voordoet, of wanneer vloeistoffen gemorst worden, kunnen immissiebeperkende maatregelen voorkomen dat gelekte of gemorste stoffen in de bodem (kunnen) dringen. Voorbeelden van immissiebeperkende maatregelen zijn het aanleggen van vloeistofdichte vloeren, het voorzien van lekbakken of inkuipingen, of het gebruik van spill-kits. Een regelmatige controle en een correct onderhoud zijn, zowel bij emissie- als immissiebeperkende maatregelen, van groot belang om de bodembeschermende werking te kunnen (blijven) garanderen.

Onderstaande maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging zijn verder beschreven in technische fiches.

Voor inkuiping en vloeistofdichte uitvoering van vul- en loszones is een aparte BBT-studie in voorbereiding.