GHE MilieuManagement bv (Gert Hooft)

Terug naar filteroverzicht

Contact

Meersestraat 24A
9690
Kluisbergen
0478407670
gert.hooft@ghemm.be

Omschrijving activiteiten

milieuadviseur met ruime ervaring, algemene milieubegeleiding bij grote en kleine bedrijven in diverse sectoren, externe milieucoördinator, aanvragen omgevingsvergunningen, conformiteitsaudits milieuwetgeving, begeleiding ISO 14001, milieuheffingen, milieuadministratie, wateraudits, ...

Producten en diensten

 • lucht
  • luchtzuivering
   • stoffen
    • H2S
    • zware metalen
    • SOx
    • O3
    • O2
    • NOx
    • NH3
    • koolwaterstoffen
    • geur
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • CO2
    • CO
   • installaties
    • Filtratie algemeen
    • zeoliet
    • zakkenfilters
    • vloeistofafscheiders
    • termische naverbrander
     • thermisch recuperatief
     • thermisch regeneratief
    • biotricklingfilter
 • diensten
  • overheidsinstellingen
  • beurzen
   • milieu
  • grondwateranalyse
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
  • preventie
   • verpakkingen
   • levenscyclusanalyse
   • grondstofbesparing
   • good housekeeping
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • afvalpreventie
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
    • vaste brandstoffen
    • vloeibare brandstoffen
  • gemeentelijke plannen
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • educatie
   • natuur
   • milieu
  • advies
   • vergunningen
   • subsidies
   • milieuwetgeving
   • milieutechnologie
   • milieumanagement
   • extern milieucoördinator
   • energiewetgeving
   • duurzame ontwikkeling
   • communicatiebeleid
   • milieu-audits
    • ISO14000
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • erkend milieuverificateur
    • begeleiding
 • bodem
  • bodemsanering
   • verwijdering
    • stookolietanks
  • bodembescherming
   • vloeistofdichte vloeren
   • opvangbakken
   • inkuipingen
   • geotextiel
    • civiel-technische bovenafdichting
    • horizontale onderafdichting
    • scherm
     • foliewand
 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • waterzuivering
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering
   • fysische zuivering
    • zeven
     • roosters
     • zeven
    • strippen met lucht
     • stoomstrippen
     • stripping met lucht
    • snijden
     • malen
      • snijrooster
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider
    • flotatie
     • flotatie
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • bezinken
     • zandvangers
     • bezinkingsbekken
   • biologische zuivering
    • Thermofiele aërobe afbraak
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
     • verticaal doorstroomd helofytenfilter
    • micro organismen
     • algenvijver
    • macro-organismen
     • mosselbank (zout water)
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
    • biofilm op drager
     • biorotor
     • drager: PUR schuim
     • drager: zand, klei of lava
    • bezinken
     • anaërobe micro-organismen
      • septische tanks
    • anaëroob korrelslib
     • UASB
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
  • wateranalyse
   • stoffen en parameters
    • viscositeit
    • turbiditeit
    • toxiciteitsmetingen
    • TOC
    • temperatuur
    • stikstof
    • redoxpotentiaal
    • pH
    • O2
    • niveau
    • microbiologische
    • geleidbaarheid
    • fosfor
     • fosfaat
    • debiet
    • COD
    • BOD
 • afval
  • verwerken en recyclage
   • compostering
    • technieken
     • anaerobe digestie met nacompostering
     • toepassen bodemverbeterend middel
     • vergassen en verbranden van slib
    • installaties
     • natuurlijk ontwateren
     • ontwatering riool(kolken)slib
     • ontwerp en engineering
   • afvalstoffen
    • verpakkingen
    • CFK's

Extra info

GHE MilieuManagement bv, afgekort als GHE.MM, staat voor:

een persoonlijke aanpak van 'echt op maat van uw bedrijf;

milieuadviseur met ruime ervaring in algemene milieubegeleiding bij grote en kleine bedrijven in diverse sectoren (chemie, voeding, textiel, wasserijen, retail, metaalverwerking, drukkerijen, inkten, transportbedrijven, afvalverwerking, onderwijsinstellingen,...)

aanstelling als externe milieucoördinator in diverse sectoren; 

aanvragen omgevingsvergunningen, meldingsdossiers, bijsturing vergunningsvoorwaarden,...overleg met overheidsdiensten;

conformiteitsaudits milieuwetgeving, opmaak conformiteitsregisters;

milieuheffingen, milieuadministratie; 

begeleiding ISO 14001, (lead auditor ISO 14001);

organiseren van milieuopleidingen, motivatie werknemers

wateraudits, begeleiding bij het zoeken naar de meest gepaste oplossingen voor waterzuivering, luchtzuivering, geluidsreductie, bodemsanering, afvaloptimalisatie,...