HESSELTEER bv

Terug naar filteroverzicht

Contact

Sint-Hubertusstraat 105
2600
Berchem
0499808855
info@hesselteer.com
https://hesselteer.com

Omschrijving activiteiten

ecologisch adviesbureau met betrekking tot natuurbeheer, natuurbeleid & vergunningen, verbetering van biodiversiteit, natuur in ruimtelijke planning enz.

Producten en diensten

 • diensten
  • aanleg van peilputten
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • bodembeheerorganisatie
  • bodemmonsteranalyse
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 1
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • erkend laboratorium
  • erosie-preventieonderzoek
  • geologisch onderzoek
  • grondboringen
  • grondwateranalyse
  • hydrologisch onderzoek
  • oriënterend bodemonderzoek
  • sonderingen
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuverzekeringen
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • beurzen
   • milieu
  • bodembeheerrapport
  • brownfieldontwikkeling
  • corrosie
   • advies
   • erkend deskundige bodemcorrosie
  • educatie
   • energie
   • milieu
   • natuur
   • veiligheid
  • financiëringsprogramma
  • gemeentelijke plannen
   • heritage resource planning
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • geluid en trillingen
    • klimaat
    • licht, warmte en straling
    • mens
    • monumenten en landschappen
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
   • verkeersgeleidingssystemen
  • monumentenzorg
   • restauratie en renovatie
   • studie en advies
  • natuurbeheer
   • natuurreservaat
   • vogelopvangcentrum
   • wegbermbeheer
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
    • vaste brandstoffen
    • vloeibare brandstoffen
   • uitrusting
    • ADR-parking
    • ADR-transport
    • IMDG-magazijn
    • tankenpark
  • overheidsinstellingen
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • ecodesign
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
   • verpakkingen
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • software
   • afvalbeheer
   • energie-installaties
   • GIS-toepassingen
    • basiskaarten
    • luchtfoto's
    • orthofoto's
    • terreinmodellen
   • milieubeheer
   • milieuvergunningen
   • proces-optimalisatie
   • warmtestudies
  • veiligheid
   • ARAB-deskundige
    • elektrische installaties
    • recipiënten voor gassen
    • toestellen onder druk
   • bioveiligheidscoördinator
   • calamiteitenbegeleiding
   • erkend milieudeskundige
    • houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
    • niet-ioniserende stralingen
   • erkend technicus stookolietanks
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
   • VR-coördinator
    • VR-deskundige
  • verzekering
   • milieuaansprakelijkheid
  • emissiehandel
   • aankoop emissierechten
   • opstelling monitoringplan
   • strategiebepaling
   • studies

Extra info

Hesselteer is een bureau voor ecologisch advies en beheer. De leidraad is het versterken van de biodiversiteit, als basis voor het versterken van de maatschappij. Hesselteer begeleidt particulieren, bedrijven en overheden, zowel bij de natuurinvulling van ruimtelijke processen als bij de planning en organisatie van het dagdagelijkse natuur- en landschapsbeheer. HESSELTEER werd opgericht door Guy Heutz die al meer dan 25 jaar actief is in het professionele bos- en natuurbeheer in Vlaanderen, en bouwde een gevarieerd portfolio op. De expertise omtrent het bos-, natuur- en landschapsbeheer omvat dan ook een breed spectrum, gaande van de opbouw van een onderbouwde visie conform het wettelijke beleidskader (natuur, bos en erfgoed), over het structureren ervan in beheerplannen, tot en met het concrete uitschrijven van de werken en de organisatie en begeleiding van de uitvoering op terrein, en niet te vergeten ook de opvolging van de resultaten. De regelmatig voorkomende sterke combinatie tussen ecologie en erfgoed kan daarbij vaak als een troef worden ingezet.

Als insteek wordt steeds vertrokken vanuit de praktijk(ervaring), om zo te komen tot een pragmatisch en doelgericht ontwerp dat aansluit bij de specifieke situatie. Een uitgebreidere voorstelling van hesselteer vind je op: https://hesselteer.com/