Bond Beter Leefmilieu

Terug naar filteroverzicht

Contact

Tweekerkenstraat 47
1000
Brussel
02 282 17 20
info@bblv.be
https://www.bondbeterleefmilieu.be

Omschrijving activiteiten

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur-, milieu- en ruimteorganisaties. Samen met hen, met maatschappelijke organisaties, met bedrijven en met overheden werken we aan duurzame, haalbare en innovatieve oplossingen voor transitie-uitdagingen.

Onze gedurfde ambitie
We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed en gezond leeft, zonder te wegen op de natuur, het milieu en het klimaat.

Onze strategie
Hoe willen we dat ambitieuze doel realiseren?

We laten de stem van burgers en groeperingen luider klinken. En we inspireren en activeren hen met informatie en oplossingen.

We dragen bij tot innovaties en concrete initiatieven bij bedrijven en lokale besturen. En we bevorderen een versnelde verspreiding ervan via opschaling en multiplicatie.

We geven richting aan het beleid van overheden, door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming.

We ijveren voor een inclusieve en sociaal rechtvaardige transitie. We ondersteunen alle burgers in onze diverse samenleving bij de omslag naar een klimaatneutrale maatschappij.

Onze thema’s & sectoren
We maken werk van een gezonde leefomgeving door in te zetten op:

behoud en herstel van open ruimte en veerkrachtige ecosystemen;

circulair gebruik van grondstoffen (water, biomassa, metalen …);

een klimaatneutrale samenleving;

reductie van omgevingshinder (water, lucht, bodem, geluid) in overeenstemming met veilige gezondheidsnormen.

Deze noodzakelijke ecologische transities brengen we tot stand in diverse sectoren.

Onze eigen werking concentreert zich op industrie, energie, transport, ruimte en gebouwen, landbouw en voeding.

Daarnaast ondersteunen we anderen die het voortouw nemen op vlak van consumptie van verbruiksgoederen, natuur en bos, toerisme, de digitale en financiële sector.

Onze waarden
Bond Beter Leefmilieu is onafhankelijk. We stellen ons steeds ongebonden op en zijn grondig in onze analyses. Onafhankelijke expertise ligt aan de basis van onze werking.
Bond Beter Leefmilieu is open. We zijn transparant en verwelkomen elke constructieve mening die waarde toevoegt aan ons DNA. Zo vinden we raakvlakken in de samenleving en voeden we onze kracht en onafhankelijke meerwaarde.
Bond Beter Leefmilieu is verbindend. Door te investeren in relaties met leden en bondgenoten groeit het inzicht en wederzijdse vertrouwen en werken we met verenigde krachten aan ons doel.
Bond Beter Leefmilieu is oplossingsgericht. We kijken welke innovaties de wereld kunnen vernieuwen. We denken hierbij outside the box en zoeken proactief en met een 360 gradenperspectief naar een passende oplossing voor elke uitdaging.