Nieuw op EMIS

31/1/2012

Het Milieuhandhavingsrapport informeert de lezer uitvoerig over de wijze waarop de afdeling Milieu-inspectie (MI) haar doelstellingen in 2010 gerealiseerd heeft

31/1/2012
Brussel, 31 januari 2012 – Nieuwe vormen van chemische verontreiniging kunnen verbeteringen van de waterkwaliteit in de EU in het gedrang brengen. De Commissie stelt voor 15 chemische stoffen toe te voegen aan de lijst van 33 verontreinigende stoffen die worden gemonitord en gecontroleerd in de oppervlaktewateren van de EU. Hiermee wordt opnieuw een stap gezet naar een betere waterkwaliteit voor rivieren, meren en kusten. De 15 stoffen omvatten industriële chemische stoffen en chemische stoffen die worden gebruikt in biociden, geneesmiddelen en gewasbeschermingsproducten. Ze zijn geselecteerd op basis van wetenschappelijk bewijs dat ze een aanzienlijk gezondheidsrisico kunnen inhouden.
30/1/2012
Today the European Commission published a Staff Working Document, which analyses the costs and the benefits at the level of Member States of moving beyond its 20% greenhouse gas emission reduction target.
30/1/2012
Net als vorig jaar doet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege weer een oproep naar gemeenten en provincies om gronden aan te kopen voor bebossing. Ze kunnen hiervoor een projectvoorstel indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De voorstellen zijn welkom tot maandag 30 april 2012. Minister Schauvliege heeft hiervoor 1 miljoen euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds.
26/1/2012
Brussel, 26 januari 2012 – De Europese Commissie stuurt België en Luxemburg een met redenen omkleed advies omdat zij de EU-waterwetgeving niet in nationaal recht hebben omgezet. Geen van beide lidstaten heeft de Commissie in kennis gesteld van de omzetting van Richtlijn 2009/90/EG tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand. Aan deze verplichting had uiterlijk op 1 augustus 2011 moeten worden voldaan. De Commissie stuurt België en Luxemburg, op voordracht van commissaris voor Milieu Janez Poto?nik, een met redenen omkleed advies en verzoekt de twee lidstaten uiterlijk binnen twee maanden aan de eis te voldoen. Als zij daar niet in slagen, kan de Commissie de zaak voor het Europees Hof van Justitie brengen en om onmiddellijke financiële sancties verzoeken.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

20/09/2017