Hergebruik als bodem of bouwkundige toepassing

Bekijk de case studies 1
Bekijk de voor -en nadelen

Sediment kan zonder een actieve behandelingsfase worden hergebruikt als het zo kan worden toegepast dat de verontreiniging geen risico vormt. De technische criteria voor het hergebruik van sediment worden bepaald door het soort hergebruik dat men voor ogen heeft. Ontwatering is nodig. Mogelijk is het nodig een waterzuiveringsinstallatie te voorzien.

Het hergebruik zonder actieve inspanningen om verontreinigende stoffen te verwijderen wordt -voor Vlaanderen- geregeld in het VLAREBO (2008) en VLAREMA (2012). De randvoorwaarden voor het hergebruik van bodem voor bouwprojecten zijn in de bijlage VI en bijlage VII van het VLAREBO opgenomen.

Als gebruik binnen het VLAREBO-kader niet mogelijk is, kunnen de randvoorwaarden beschreven in bijlage 2.3.2 van het VLAREMA worden overwogen:

Het hergebruik van sediment mag nooit leiden tot:

  • extra verontreiniging van het grondwater;
  • een groter risico dan het risico dat reeds uitgaat van de bodem.

Voor- en nadelen

Aangezien hierbij geen sprake is van actieve behandeling, heeft hergebruik slechts weinig financiële en ecologische gevolgen.

 

Case studies

Klik op een case studie voor meer informatie


Lage Durme, België

Omgeving: onbevaarbare waterloop
Oplossing: Baggeren en hergebruik van gebaggerd sediment
Schaalgrootte: 7 km
Verwachte saneringsduur: 2016-nog niet voltooid
Verontreinigende stoffen: Zware metalen, TPH, PAK’s, PCB’s en PFAS

Beschrijving van de site

In het kader van het Vlaamse SIGMAPLAN voor de Schelde, is de Vlaamse Waterweg van plan om de Potpolder IV te renoveren.

Het gebaggerde materiaal uit de Durme zal hierbij worden gebruikt als bouwmateriaal voor de aanleg van nieuwe dijken. Dit project is een proefproject binnen het Interreg 2 Seas-programma 'Using Sediments as A Resource (USAR).

Het ongeveer 7 km lange traject is gelegen tussen de brug van Waasmunster (N446) en de dam in Lokeren.

Beschrijving van de verontreinigende stoffen

In het sediment werden verhoogde niveaus van zware metalen, TPH, PAK's, PCB's en PFAS gemeten. Van de 260.000 in situ m³ sediment dat moet worden gebaggerd, is in totaal ongeveer 26.000 in situ m³ niet geschikt voor direct hergebruik, te oordelen naar de meetwaarden voor TPH en zware metalen. Dit sediment moet worden gezuiverd.

Saneringsdoelstelling en aanpak

Een deel van het project bestaat uit de evaluatie van verschillende verwerkingsopties.

De dikte van het sediment varieert van 0,5 meter tot maximaal 4 meter. Het sediment van de Durme is zowel slibachtig als zandachtig. Op basis van de geotechnische eigenschappen werd een evaluatie uitgevoerd om na te gaan of zandscheiding nodig zou zijn en welke hoeveelheden additieven nodig waren om het sediment in de dijken te gebruiken.

Bij de keuze van de saneringstechniek houdt men ook rekening met het feit dat de Durme een getijdenrivier is, met een dagelijks waterniveauverschil van ongeveer 3 meter tussen hoogtij en laagtij. Daarnaast houdt men rekenning met de optimale diepte voor het waterdraagvermogen en de ecologische functie van de waterloop.

Wegens de moerassige omgeving kunnen de graafwerken aan de Durme niet tijdens de wintermaanden worden uitgevoerd.

Doordat het sediment vlak naast de baggerzone wordt hergebruikt, hoeft het ook niet naar een externe verwerker te worden afgevoerd, waardoor de milieueffecten worden beperkt.