Droog grondverzet

Bekijk de case studies 1
Bekijk de voor -en nadelen

Van alle beschikbare waterbodemsaneringstechnieken bestaan op verwijdering gebaseerde technieken het langst. Zij zijn dan ook de best bekende technieken. De eerste op verwijdering gebaseerde projecten die om ecologische redenen (en niet vanwege onderhoudsbaggerwerkzaamheden) werden voltooid, werden tientallen jaren geleden al in de VS uitgevoerd.

Afgraving van droge bodem kan worden toegepast op rivieroevers en in rivierbeddingen die een deel van het jaar droog staan. Dit laatste is bijvoorbeeld ook mogelijk door de aanleg van een kunstmatige omlegging voor de waterweg.

Na afgraving moet het materiaal worden getransporteerd en op een andere locatie worden behandeld of geborgen.

Voor- en nadelen

De verontreiniging wordt verwijderd.

Een grote verscheidenheid van soorten verontreinigende stoffen en concentraties, meerdere verontreinigende stoffen en niet-waterfase vloeistoffen (NAPL's) kunnen worden gesaneerd.

De blootstelling aan verontreinigende stoffen en bijhorende risico's kunnen op korte termijn worden beperkt.

Doeltreffend, ook op lange termijn.

Na verwijdering van de verontreiniging kan de waterloop zijn oorspronkelijke functie weer vervullen.

Het verwijderde materiaal kan vaak nuttig hergebruikt worden.

Op korte tijd kunnen relatief grote gebieden met (zwaar) verontreinigd sediment gesaneerd worden.

Geschikte stortmogelijkheden in de nabijheid zijn misschien beperkt.

Er blijft altijd wat restverontreiniging over.

Verwijdering (tijdens en na de werken) is relatief verstorend voor de bentische en/of de waterhabitats in vergelijking met in situ-technieken.

Grondverzet is in de meeste gevallen duurder dan andere saneringstechnieken.

Er moet rekening worden gehouden met seizoensgebonden beperkingen door de fauna en de flora (bijvoorbeeld de broedperiode).

Case studies

Klik op een case studie voor meer informatie


Sanering van de Hollandsche IJssel, Nederland

Omgeving: Getijdenrivier
Oplossing: Mechanisch baggeren en afgraven
Verwachte saneringsduur: 2009-2011
Verontreinigende stoffen: zware metalen

Beschrijving van de site

De Hollandsche IJssel is een getijdenrivier in de omgeving van Rotterdam.

Beschrijving van de verontreinigende stoffen

De taluds, de oevers en het sediment waren in de loop der tijd zwaar verontreinigd geraakt met zware metalen.

Saneringsdoelstellingen en aanpak

Witteveen+Bos stelde een ontwerp op voor de herontwikkeling van de rivier. Het ontwerp omvatte de aanleg van natuurlijke oevers die de ecologische milieustatus van de rivier moeten herstellen en de bevaarbaarheid ervan verzekeren. In het kader van dat ontwerp moest ongeveer 500.000 m³ verontreinigd sediment door baggerwerken worden verwijderd.

https://www.witteveenbos.com/nl/projecten/