Items getagd met Papier & hout

deNOx-installaties

Scope

In deze studie zal de focus gelegd worden op een diepgaande, theoretische oplijsting van de huidige technieken, waarbij gekeken wordt naar alle relevante parameters (bv. temperaturen, debieten, concentraties, enz.), kostprijzen, technische haalbaarheden en de (ideale) NH3/NOx verhoudingen, en dit voor verschillende scenario’s. Uiteindelijk is het doel van deze studie om de LUSS-tool te gaan actualiseren en uitbreiden, waarbij de informatie uit de studie zal dienen als achtergronddocument. 

PFAS-emissies lucht

In deze sectoroverschrijdende BBT-studie gebeurt enerzijds een inventarisatie van de voornaamste sectoren en activiteiten waarbij PFAS-emissies naar de lucht kunnen plaatsvinden, en anderzijds wordt informatie verzameld over beschikbare technieken om PFAS-emissies naar lucht te vermijden of te beperken. De BBT-studie biedt eveneens een overzicht van bestaande Vlaamse, nationale en internationale milieuwetgeving en overige normering en beleid relevant voor PFAS luchtemissies.

PFAS waterzuiveringstechnieken

De BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater is een sectoroverschrijdende BBT-studie die kadert in de PFAS-problematiek in Vlaanderen. In deze studie ligt de focus op de inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke technieken die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater of bemalingswater.