08/05/2017

Wijziging of bijstelling van de milieuvoorwaarden voor een meetplaats

Terug naar artikeloverzicht

Wettelijke bepalingen

De algemene voorwaarden ter beheersing van luchtverontreiniging die gelden voor alle ingedeelde inrichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.4 van titel II van het VLAREM. Artikel 4.4.2.2, §1 omvat bepalingen omtrent de evacuatie van afgassen via een schoorsteen, de hoogte van deze schoorsteen en de uitrusting van de meetplaats in functie van de uitvoering van controlemetingen. Voor wat betreft de uitvoering en uitrusting van de meetplaats, stelt dit artikel het volgende:

De schoorsteen wordt uitgerust met meetopeningen, uitgevoerd overeenkomstig een code van goede praktijk en, met het oog op de veilige en praktische uitvoering van de controlemetingen, met een meetplatform of gelijkwaardig alternatief.

Voor installaties die voor 1 juli 2014 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het [voorgaande] lid, vanaf 1 juli 2017, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Voor nieuw te exploiteren installaties die na 1 juli 2014 vergund werden kan niet afgeweken worden van voormelde bepalingen m.b.t. de meetplaats (meetopeningen en meetplatform). Installaties die voor 1 juli 2014 vergund zijn, dienen vanaf 1 juli 2017 te voldoen aan voormelde bepalingen, maar kunnen omwille van welbepaalde redenen via een wijziging of bijstelling van de milieuvoorwaarden een afwijking van voormelde bepaling bekomen.

Code van goede praktijk

Aangezien het Compendium voor monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) onder de definitie van een Code van Goede Praktijk valt, gelden de bepalingen uit de LUC methoden eveneens voor uitrusting van de schoorsteen met meetopeningen. Specifieke bepalingen zijn opgenomen in de procedure LUC/0/001 (Meetplaats in het gaskanaal). De LUC methoden zijn te raadplegen via volgende link: www.emis.vito.be/nl/lne-erkenningen-lucht.

Indienen van een vraag tot wijziging of een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

Om de vraag tot wijziging of het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voldoende te motiveren, werd door de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving een gestandaardiseerd formulier “Aanvullende gegevens bij een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor een meetplaats in afwijking van artikel 4.4.2.2, §1, vierde lid van titel II van het VLAREM” uitgewerkt. Afhankelijk van het feit of de bevoegde overheid al dan niet geniet van uitstel van de toepassing van de nieuwe procedures, wordt de aanvraag anders ingediend.

Indien volgens het Omgevingsvergunningendecreet de bevoegde overheid de Deputatie is, of een gemeente die (niet langer) geniet van uitstel van de toepassing van de nieuwe procedures, wordt de vraag tot bijstelling van de bepalingen van artikel 4.4.2.2, §1, vierde lid, van titel II van het VLAREM ingediend bij de bevoegde overheid aan de hand van het formulier “Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden” (bijlage 5 bij het omgevingsvergunningsbesluit).

Indien volgens het Omgevingsvergunningendecreet de bevoegde overheid een gemeente is die nog onder de uitstelregeling van de toepassing van de nieuwe procedures valt, wordt de vraag tot wijziging van de bepalingen van artikel 4.4.2.2, §1, vierde lid, van titel II van het VLAREM ingediend bij de bevoegde overheid conform de procedure vermeld in artikel 45 van titel I van het VLAREM.

Het formulier “Aanvullende gegevens bij een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor een meetplaats in afwijking van artikel 4.4.2.2, §1, vierde lid van titel II van het VLAREM” kan best bij de vraag tot wijziging of het verzoek tot wijziging van de milieuvoorwaarden gevoegd worden in volgende gevallen:

  • indien het aantal meetopeningen, meetassen of meetpunten van de meetplaats niet beantwoordt aan de vereisten die bepaald zijn in procedure LUC/0/001;
  • indien de meetplaats niet voldoet aan de vier voorwaarden voor homogene stroming die bepaald zijn in procedure LUC/0/001.

Beoordeling vraag tot wijziging of bijstelling van de milieuvoorwaarden

Bij de beoordeling van de vraag tot wijziging of het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden zal in de eerste plaats rekening gehouden worden met  BBT (eventuele technische of financiële beperkingen...). Verder zal de vraag tot wijziging of bijstelling van de milieuvoorwaarden in eerste instantie beoordeeld worden aan de hand van een aantal schema’s.

Het formulier “Aanvullende gegevens bij een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor een meetplaats in afwijking van artikel 4.4.2.2, §1, vierde lid van titel II van het VLAREM” is, samen met de schema’s die de basis zullen vormen van de beoordeling, terug te vinden op de website van het Departement Omgeving: www.lne.be/bijstelling-milieuvoorwaarden-meetplaats-schoorsteen.

Vragen

Bij vragen kan u steeds terecht bij de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving.

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid