01/09/2022

Oproep kandidaatstelling Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt

veeteelt-koeien
Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Regering heeft beslist om een Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) op te richten. De oproep hiervoor is op 1 september 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De oproep handelt over de kandidatuurstelling om te zetelen in het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV).​​​​

Waarom wordt een WeComV opgericht?

Er was nood aan een verbreding van de taakstelling en samenstelling van het Wetenschappelijk Comité. Het is de bedoeling dat het WeComV onafhankelijk wetenschappelijk advies verleent over alle aangelegenheden inzake luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking, inclusief de luchtemissies ammoniak, fijn stof, geur, biologische agentia en broeikasgassen.

Wie kan zich kandidaat stellen om te zetelen in het WeComV?

De oproep wordt opengesteld voor actieve personeelsleden van:

  • onderzoeksentiteiten van de Vlaamse overheid;
  • universiteiten;
  • organisaties actief in het praktijkonderzoek, die erkend zijn op basis van artikel 17 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.

Hoe lang loopt het mandaat van de verkozenen?

De minister benoemt de leden van het WeComV op grond van hun bijzondere wetenschappelijke en technische bekwaamheid inzake de betreffende materies, voor een periode van vier jaar. Het mandaat van de benoemde leden is hernieuwbaar voor een periode van telkens vier jaar.

Meer informatie

Spreekt deze opdracht u aan? Bekijk de oproep​, waarin u onder meer info vindt over de:

  • taakstelling van het WeComV;
  • onverenigbaarheden;
  • tijdsbesteding;
  • competenties;
  • vergoedingen.

Hebt u na het doornemen van de oproep nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met ineke.vandesteene@vlm.be.

Hoe u kandidaat stellen?

Vul het bijgevoegde formulier Kandidatuurstelling voor ​het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV)​ in en onderteken het. Scan het nadien in en mail het uiterlijk op 30 september 2022 naar aanstelling.wecomv@vlm.be.

Verdere stappen

Een onafhankelijke jury beoordeelt de kandidaturen op basis van de competenties. Het is de bedoeling om een wetenschappelijk comité op te richten, met leden die elkaar aanvullen en complementair zijn met betrekking tot:

  • hun expertise over de verschillende emissiecomponenten;
  • hun expertise over de verschillende soorten technieken en maatregelen.

Op basis van het advies van de onafhankelijke jury, zal de minister een beslissing nemen over de samenstelling van de leden van het WeComV.

Wettelijk kader

Op 29 augustus 2022 werd het Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor de samenstelling en werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt, vermeld in artikel 2.17.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne​​ goedgekeurd (B.S. 01.09.22). ​

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid