18/01/2024

Nieuwe versie WAC - inwerkingtreding 15 januari 2024

analyse
Terug naar artikeloverzicht

De nieuwe versie van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) is zoals eerder gecommuniceerd op 15 januari 2024 in werking getreden. Aan de erkende labo’s wordt gevraagd om deze nieuwe versie vanaf deze datum toe te passen (art. 34, §5, VLAREL). De officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.

Het nieuwe compendium WAC is te vinden op Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) | EMIS (vito.be), De gewijzigde methoden ten opzichte van het huidige compendium dat op 15 januari 2023 in werking getreden is, zijn terug te vinden in de kolom “Ontwerp MB 2024”. In het document ”Wijzigingen tov MB 2023 (WAC)”, vindt u een overzicht terug van alle wijzigingen ten opzichte van het huidige compendium.


Enkele aandachtspunten m.b.t. het WAC:

  • Enkele methoden zijn nog beperkt geactualiseerd (vb. monstername van bemalingswater, ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water voor menselijke consumptie, …).
  • N.a.v. de invoering van de WAC-methode "Bepaling van korte keten per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) in water met LC-MS/MS” (WAC/IV/A/026) wordt een nieuw erkenningspakket in bijlage 3 van het VLAREL hiervoor voorzien. Het huidige PFAS-pakket W.7.9 (organofluorverbindingen) wordt opgesplitst in 2 deelpakketten: W.7.9.1 (standaardreeks per- en polyfluoralkylverbindingen (WAC/IV/A/025)) en W.7.9.2 (korte keten per- en polyfluoralkylverbindingen (WAC/IV/A/026)). Er wordt voor de laboratoria een overgangstermijn tot 1 oktober 2024 voorzien om de erkenning voor dit nieuwe pakket W.7.9.2 te behalen. In april 2024 wordt er door de VITO een ringtest voor dit nieuwe pakket georganiseerd. De infobundel voor de ringtest ORKA & BACIL 2024 is terug te vinden op https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/ringtesten/informatiebundels 


Tenslotte willen we u nog op de hoogte brengen dat naast de goedkeuring van het compendium WAC in het ontwerpbesluit ook de volgende wijzigingen aan artikel 4, §1, van bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II opgenomen zijn:

  • Schrapping van de PFAS-verbindingen 6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2 diPAP), perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA) en 6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP) uit de tabel met de organische parameters wegens een moeilijk handhaafbare norm gezien de meetonzekerheid van 100%
  • Een correctie aan de terminologie: de term ‘som’ van lineaire en vertakte vormen, vermeld bij PFOAtotaal, PFOStotaal, PFOSAtotaal, MePFOSAtotaal, EtPFOSAtotaal en PFHxStotaal, zal aangepast worden naar de term ‘totaal’ van lineaire en vertakte vormen

In het ontwerpbesluit is voorzien dat de wijzigingen aan VLAREM II pas in werking zullen treden vanaf 10 dagen na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.