Beslissingen Ministerraad van 8 juni 2018

Gepubliceerd op 11/06/2018

Harmonisering procedures voorkooprechten

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans en minister Joke Schauvliege 

De Vlaamse Regering wil het harmoniseringsdecreet van de voorkooprechten aanpassen aan de elektronische openbare verkoop. Na advies van de Raad van State hecht ze daarvoor haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het decreet over de harmonisering van de procedures van voorkooprechten in die zin wijzigt. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement. 

 
 

Brownfieldconvenant 163. Zele - Vanhassels

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten die rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. In het kader van de zesde oproep voor de totstandkoming van brownfieldconvenanten hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van brownfieldconvenant 163. Zele - Vanhassels. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal de voorziene inspraakvergadering aankondigen en organiseren samen met de betrokken gemeente.  
 

Nota aan het overlegcomité: bodemsanering tankstations en gasolietanks voor verwarming

Op voorstel van minister Joke Schauvliege 

De Vlaamse Regering keurt de nota aan het Overlegcomité goed over de goedkeuring van het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. De minister-president zal de nota indienen op het eerstvolgend Overlegcomité.

 

Rivervisserij: wijziging uitvoeringsbesluit

Op voorstel van minister Joke Schauvliege 

Na adviezen van de Minaraad en van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel diverse bepalingen van het besluit tot uitvoering van de wet op de riviervisserij. Het uitvoeringsbesluit over de riviervisserij moet zorgen voor minder en eenduidiger regels, bescherming van wat bescherming nodig heeft, en de ecologische inpassing van de visserij. De aanpassingen komen er na een evalutie in samenspraak met de hengelaars, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Natuurinspectie. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij: vervanging leden

Op voorstel van minister Joke Schauvliege 

De Vlaamse Regering wijzigt de samenstelling van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) als volgt: Katleen De Coninck wordt plaatsvervangend lid ter vervanging van Lieve Vercauteren, en Eric Van Meervenne wordt effectief lid ter vervanging van Chris Coenegrachts. 

 


Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Agristo – herneming’

Op voorstel van minister Joke Schauvliege 

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de opstart van het geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Agristo - herneming’. De bevoegde minister moet over deze startnota de vereiste adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en consulteren. Agristo nv is gespecialiseerd in de productie van diepgevroren en voorgebakken aardappelproducten. De hoofdzetel is gelegen in Harelbeke, met bijkomende productievestigingen in Nazareth, Tilburg (Nederland) en Wielsbeke.

GRUP Agristo - nota GRUP Agristo - bijlage GRUP Agristo - bijlage
GRUP Agristo - bijlage GRUP Agristo - bijlage GRUP Agristo - bijlage
GRUP Agristo - bijlage GRUP Agristo - bijlage GRUP Agristo - bijlage
GRUP Agristo - bijlage GRUP Agristo - bijlage  

 


Wijzigingsdecreet algemene bepalingen milieubeleid en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Op voorstel van het Vlaams Parlement 

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat zowel diverse bepalingen van het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid als de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wijzigt. Dit wijzigingsdecreet werd op 30 mei 2018 door het Vlaams Parlement aangenomen.

 


Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020

Op voorstel van het Vlaams Parlement 

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. Dit instemmingsdecreet werd op 30 mei 2018 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 8 juni 2018