30/04/2018

Beslissingen Ministerraad van 27 april 2018

Terug naar artikeloverzicht

Ontwerpdecreet Rationalisering fiscale gunstmaatregelen

 
Na adviezen van de SERV, de MORA, de Minaraad, de SARO, de Vlaamse Woonraad, de SALV en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen. Het betreft een aantal rationaliseringsmaatregelen in verschillende domeinen met het oog op de aanpassing van fiscale gunstmaatregelen op basis van hun effectiviteit en hun maatschappelijke noodzaak. Het kan daarbij gaan om het opheffen van niet of onderbenutte maatregelen; het wegwerken van knelpunten die leiden tot de onderbenutting; een administratieve vereenvoudiging voor de burger of de overheid; en een actualisering van verouderde terminologie of verwijzingen. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 
 

GRUP Insteekhaven Lummen

Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege

Na het openbaar onderzoek beslist de Vlaamse Regering om de goedkeuringsprocedure voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen' stop te zetten. In de gemeenten Heusden-Zolder en Lummen bestaat momenteel onvoldoende draagvlak voor het gekozen ontsluitingsscenario 1. Dat maakt bijkomend onderzoek noodzakelijk om alle mogelijke ontsluitingsscenario's voldoende helder op tafel te krijgen en hun impact op de omgeving grondig te analyseren. De Vlaamse ministers bevoegd voor mobiliteit en openbare werken en ruimtelijke ordening zullen dit verder laten onderzoeken. 

Insteekhaven Lummen - nota Insteekhaven Lummen - bijlage
Insteekhaven Lummen - bijlage Insteekhaven Lummen - bijlage
Insteekhaven Lummen - bijlage Insteekhaven Lummen - bijlage

 

Handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid

 
Met het decreet over het Integraal Handelsvestigingsbeleid legde de Vlaamse Regering de nieuwe krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeentebesturen die verschillende instrumenten krijgen aangereikt om een ruimtelijk handelsbeleid te voeren. Nu keurt de Vlaamse Regering principieel haar besluit goed met diverse bepalingen over de handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid. Over dit besluit wordt nog advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. 
 

Watergevoelige openruimtegebieden

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Het bevat regels voor de voorlopige aanduiding, de consultatie en het openbaar onderzoek die voorafgaan aan een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied en geeft daarmee invulling aan de procedure zoals ze is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

Termijnverlenging GRUP Moervaartvallei fase 1

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Op verzoek van het Departement Omgeving beslist de Vlaamse Regering de termijn om over te gaan tot de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moervaartvallei fase 1’ te verlengen met zestig dagen. De inhoud van de adviezen en de bezwaren vereisen bijkomend overleg en onderzoek. Daarnaast is er afstemming nodig met het flankerend beleid, zoals het voorziene landinrichtingsproject.

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 27 april 2018