Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Terug naar filteroverzicht

Contact

Koning Albert II laan 20 bus 19
1000
Brussel
Gratis nummer 1700 (kies 3 'Andere vragen'
sofie.lauwaert@vreg.be
http://www.vreg.be

Omschrijving activiteiten

De VREG is de Vlaamse energieregulator en zorgt ervoor dat de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt efficiënt georganiseerd is. Hij wijst de netbeheerders aan en reikt leveringsvergunningen uit aan de leveranciers. Verder adviseert hij de Vlaamse overheid om de organisatie en de werking van de energiemarkt te optimaliseren. Hij informeert alle energieafnemers in Vlaanderen over hun rechten en plichten.

Extra info

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de energiemarkt in het Vlaamse Gewest.
De VREG werd opgericht in december 2001 in het kader van de vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt. In het kader van de oefening “beter bestuurlijk beleid” werd hij van Vlaamse Openbare Instelling (VOI) omgevormd tot een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (EVA), ondergebracht in het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.

Onze werking wordt vanaf 2015 gefinancierd via een uitbreiding van de werking van het Energiefonds. Het Energiefonds ontvangt van de toegangshouder de geïnde heffingen gestort op de rekening van de Vlaamse Belastingdienst. De totale middelen voor het werkingsjaar 2015 bedragen 5 miljoen euro.

De taken, bevoegdheden, werking en bestuur zijn geregeld in hoofdstuk I van titel III van het Energiedecreet.

Taken

 • controleren of de leveranciers en netbeheerders de Vlaamse energiewetgeving naleven
 • de toegang tot en het gebruik van het distributienet reguleren
 • klachten behandelen, bemiddelen en geschillen beslechten
 • groenestroom- en warmtekrachtcertificaten toekennen en de handel ervan mogelijk maken
 • adviseren en communiceren over relevante gebeurtenissen op de energiemarkt
 • marktmonitoring
 • efficiënt informeren over de energiemarkt in het Vlaamse Gewest:
 1. de mogelijkheden van de vrijgemaakte energiemarkt
 2. verhuizen van energie
 3. aansluitingen
 4. verbruik en meteropnames
 5. de prijsonderdelen op de energiefactuur
 6. groene stroom en warmtekrachtkoppeling
 7. zonnepanelen
 8. ...
 • een online en telefonische leveranciersvergelijking (de V-TEST) aanbieden voor gezinnen, alleenstaanden, zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s.
Bevoegdheden

 • administratieve sancties opleggen bij overtreding van het Elektriciteits- en Aardgasdecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (met uitzondering van het Rationeel Energiegebruik)
 • distributienetbeheerders aanwijzen en hun aanwijzing wijzigen en beëindigen
 • distributienetbeheerders toestemming geven om een beroep te doen op een werkmaatschappij
 • vastleggen van een tariefmethodologie en de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest (vanaf 1 juli 2014)
 • leveringsvergunningen toekennen, wijzigen en opheffen
 • Technische Reglementen opstellen voor het beheer van en de toegang tot het distributienet
 • groenestroom- en warmtekrachtcertificaten toekennen en beheren in een online databank
Wat doen we niet

 • het bepalen van de sociale maximumprijs. Dat is de verantwoordelijkheid van de federale energieregulator CREG
 • het goedkeuren van de transmissienet- en vervoernettarieven. Dat is de verantwoordelijkheid van de federale energieregulator CREG
 • het vastleggen van de heffingen. Dat gebeurt door de respectievelijke overheden
 • het geven van specifieke uitleg over een individuele energiefactuur. Uw energieleverancier informeert u over uw factuur
 • het beheren van aansluitingen van energie of van meterstanden. Uw distributienetbeheerder beheert de aansluitingen en meterstanden
 • het formuleren van bindende uitspraken over de contractuele en commerciële aspecten tussen leveranciers en verbruikers. Hiervoor verwijzen we naar het contractrecht en het consumentenakkoord
 • het informeren over premies voor isolatie, energiebesparing en Rationeel Energieverbruik (REG). Hiervoor neemt u contact op met het Vlaams Energieagentschap