FAQ

 

Wat is de Environmental Lawforce project precies?

Het onderzoeksproject "Environmental Law Enforcement: a Comparison of Practice in the Criminal and the Administrative Tracks" is een vierjarig onderzoeksproject (2007-2011) dat de handhaving van milieurecht in Vlaanderen en Brussel onderzoek. Meer specifiek wordt binnen het project de vergelijking gemaakt tussen strafrechtelijke milieuhandhaving en bestuursrechtelijke milieuhandhaving. Het project werd gevoerd in  samenwerking tussen de Universiteit van Gent, de Katholieke Universiteit van Leuven en de Universiteit van Tilburg. Financiële steun werd gegeven door het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT). Het is een multidisciplinair project: rechtswetenschappen (milieurecht, administratief recht en strafrecht), economische wetenschappen (milieu-economie) en rechtseconomie.

Voor meer informatie zie www.environmental-lawforce.be

 

Kan de ENVIRONMENTAL LAWFORCE DATABASE vrij worden gebruikt?

De ENVIRONMENTAL LAWFORCE DATABASE wordt vrij ter beschikking gesteld voor wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Gebruik van deze data – op gelijk welke manier – moet gepaard gaan met een verwijzing naar deze website (http://www.environmental-lawforce.be) en de naam ENVIRONMENTAL LAWFORCE DATABASE moet steeds als bron vermeld worden.

 

Welke milieuwetgeving werd meegenomen voor het onderzoek naar de sanctionering in het strafrechtelijke spoor?

De wetgeving waartoe het onderzoek zich uitstrekt, omvat de volgende wetten, decreten en samenwerkingsakkoorden, met erbij horende uitvoeringsbesluiten en al hun wijzigingen:

 • de Wet 1964 Luchtverontreiniging;
 • de Wet 1969 Bestrijdingsmiddelen, voor de mate waarin zij bestrijdingsmiddelen betreft;
 • de Oppervlaktewaterenwet 1971;
 • de Wet 1973 Geluidshinder;
 • het Afvalstoffendecreet 1981;
 • het Grondwaterdecreet 1984;
 • het Milieuvergunningsdecreet 1985;
 • de Wet 1985 Niet-ioniserende stralingen;
 • de Wet 1993 Milieutaksen;
 • de Wet 1994 Ioniserende stralingen;
 • de Milieukeurwet 1994;
 • het Decreet 1995 Algemene bepalingen milieubeleid;
 • de Wet 1998 Productnormen;
 • de Wet 1999 Mariene milieu;
 • het Samenwerkingsakkoord 1999 Seveso II.

Inbreuken op exploitatievergunningen verleend op grond van Titel I ARAB 1946 worden ook meegenomen. Aangezien het onderzoek de sanctioneringspraktijk betreft in de jaren 2003-2007, behoren het Mestdecreet 2006, het Bodemdecreet 2006 en het Samenwerkingsakkoord 2008 Verpakkingsafval niet tot het onderzoeksveld. We hebben wel de voorlopers van deze wetgevingen, waarvan de praktijkwerking relevant blijft wegens hun inhoudelijke verwantschap met de huidige wetgeving, in het onderzoek meegenomen:

 • het Meststoffendecreet 1991;
 • het Bodemsaneringsdecreet 1995;
 • het Samenwerkingsakkoord 1996 Verpakkingsafval.

 

Welke milieuwetgeving werd  meegenomen voor het onderzoek naar de sanctionering in het bestuursrechtelijke spoor?

Het toepassingsgebied van de Brusselse Milieuhandhavingsordonnantie 1999 omvatte ten tijde van her onderzoek, louter voor wat hetmilieuhygiënerecht betreft, de volgende wetten en ordonnanties en hun uitvoeringsbesluiten:

 • de Grondwaterwet 1971;
 • de Oppervlaktewaterenwet 1971;
 • de Wet 1985 Niet-ioniserende stralingen;
 • de Afvalstoffenordonnantie 1991;
 • de Milieuvergunningsordonnantie 1997;
 • de Geluidshinderordonnantie 1997;
 • de Ordonnantie 1999 Luchtkwaliteit;
 • de Ordonnantie 1999 Papier- en kartonafval (sedert 2001);
 • de Ordonnantie 2004 Pesticidengebruik;
 • de Ordonnantie 2004 Milieu-overeenkomsten;
 • de Bodemordonnantie 2004;
 • de Ordonnantie 2006 Waterbeleid;
 • de Ordonnantie 2007 Energieprestatie gebouwen.

 

Welk type beslissingen zijn in de databank terug te vinden?

Wat het strafrechtelijke spoor betreft:

 • beleidssepots
 • minnelijke schikkingen waarvan het schikkingsvoorstel werd aangenomen
 • vonnissen m.b.t. vrijspraak, veroordeling, opschorting van veroordeling
 • arresten m.b.t. vrijspraak, veroordeling, opschorting van veroordeling

Wat het bestuurlijke spoor betreft:

 • bestuurlijk sepots
 • beslissingen niet te beboeten
 • beslissingen te beboeten
 • beroepsbeslissingen 

 

Welk type beslissingen zijn niet in de databank terug te vinden?

Wat het strafrechtelijke spoor betreft:

 • technische sepots
 • minnelijke schikkingen waarvan het schikkingsvoorstel niet werd aangenomen
 • tussenvonnissen m.b.t. aanstellen lasthebber, aanstellen deskundige…
 • tussenarresten

Wat het bestuurlijke spoor betreft:

 • besluiten tot oplegging van regularisatiebevelen of bestuursdwang

 

Wat is de precieze afbakening (tijd en regio) van de strafrechtelijke data?

De data-inzameling is gebeurd in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent waartoe zeven correctionele rechtbanken behoren:

 • Brugge,
 • Dendermonde,
 • Gent,
 • Ieper,
 • Kortrijk,
 • Oudenaarde en
 • Veurne.

De vonnissen en arresten van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent voor de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006, alsook de arresten van 2007 gewezen inzake vonnissen geveld in 2006 of eerder zijn in de databank opgenomen.

Verder zijn er ook data in verband met beleidssepots en minnelijke schikkingsvoorstellen van de parketten van Gent en Kortrijk naar aanleiding van dossiers die er  in 2005 toekwamen en data over beleidssepots en minnelijke schikkingen van het parket van Ieper waartoe in 2005 werd besloten.

 

Wat is de precieze afbakening (tijd en regio) van de bestuursrechtelijke data?

De databank omvat de besluiten te beboeten en niet te beboeten van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en de beroepsbesluiten van het Milieucollege voor de jaren 2004, 2005 en 2006, alsook de beroepsbesluiten van 2007 gewezen inzake beboetingsbesluiten van 2006.

Wat het bestuurlijke voortraject betreft, werden de bestuurlijke sepots in BIM-dossiers voor de jaren 2004, 2005 en 2006 meegenomen.

 

Hoe is een beslissing in de databank opgenomen? Wat is de structuur van de gegevens?

Per beslissing wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus: één beslissing omvat één of meerdere beklaagden en elke beklaagde omvat één of meerdere tenlasteleggingen (beschuldigingen). Dus we onderscheiden:

 1. Niveau van de beslissing: type beslissing, datum uitspraak, regio…
 2. Niveau van de beklaagde: natuurlijke versus rechtspersoon, aanwezigheid burgerlijke partijen, veroordeling, type straf, hoogte straf…
 3. Niveau van de tenlastelegging: type verontreiniging, wettekst, specifieke schending…

 

Hoeveel beslissingen zijn in de databank opgenomen?

De databank omvat

 • 1156 strafrechtelijke uitspraken met 1882 verdachten:
  • 1617 verdachten in 1034 correctionele vonnissen en
  • 265 verdachten in 122 arresten.
 • 650 bestuurlijke uitspraken met 667 verdachten:
  • 640 verdachten in 624 BIM-besluiten en
  • 27 verdachten in 26 Milieucollege-besluiten. 
 • 372 minnelijke schikkingen aangeboden door de procureur des Konings
 • 294 beleidssepots van de procureur des Konings
 • 34 bestuurlijke sepots van het Brussels Instituut voor Milieubeheer