09/11/2023

VMM ondertekent intentieverklaring emissievrije stedelijke logistiek

Bord_lage_emissie_zone
Terug naar artikeloverzicht

Stedelijke logistiek is verantwoordelijk voor emissies van zowel stikstofoxiden, fijn stof als broeikasgassen. De Vlaamse Regering heeft als doel gesteld om vanaf 2025 in de stadskernen emissieloos te rijden voor belevering. Daarom ondertekende de Vlaamse Milieumaatschappij, samen met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, meerdere Vlaamse administraties, sectororganisaties en andere stakeholders in Brussel de intentieverklaring om een emissievrije belevering van onze steden te realiseren.

In het Vlaamse regeerakkoord en de Vlaamse beleidsplannen voor lucht en klimaat is opgenomen om vanaf 2025 emissievrije stedelijke logistiek te realiseren. In steden vertegenwoordigen voertuigen bestemd voor het goederenvervoer ongeveer 10% van de voertuigbewegingen, maar staan ze wel in voor minstens 25% van de CO2-emissies en voor een derde tot zelfs 50% van de uitstoot van fijn stof en stikstofoxide. In de zomer van 2021 keurde de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Demir en haar collega’s Peeters, Somers en Crevits, een plan van aanpak goed om de uitrol van emissievrije stedelijke logistiek in de Vlaamse steden in de praktijk te realiseren. 

Voorbereidende studie in opdracht van departement Mobiliteit en Openbare Werken

Uit de voorbereidende studie in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken blijkt  dat er belangrijke voordelen zijn voor lucht en klimaat. Deze voordelen zijn afhankelijk van de doelen die gesteld worden aan bepaalde voertuigcategorieën om emissievrij te rijden, met andere woorden welke voertuigcategorieën vanaf wanneer emissieloos de stadskernen beleveren en welke tussentijdse voorwaarden kunnen gesteld worden. 

Zonder visie en ondersteuning zou emissievrije stedelijke logistiek niet te realiseren zijn voor 2040. Dit is te laat voor de lucht- en klimaatdoelstellingen en daarom wil de Vlaamse Regering sneller stappen vooruitzetten. 

Link met Vlaams Luchtbeleidsplan

Het Vlaamse Luchtbeleidsplan bevat al de doelstelling om vanaf 2025 de distributie in stadscentra enkel nog met hybride, elektrische en waterstofvoertuigen te laten verlopen, waarbij in de stadskernen louter emissieloos gereden wordt.

Ook zijn er voor het Vlaamse kader sterke gelijkenissen met de regelgeving voor lage emissiezones (LEZ). Deze regelgeving voorziet toegangsregels voor alle voertuigcategorieën, niet enkel voor voertuigen voor stedelijke logistiek. De VMM verzekert de afstemming met de LEZ-regelgeving. De lage emissiezones hebben hun verdienste al bewezen. Zero emissiezones voor stedelijke distributie kunnen een belangrijke extra stap zijn naar leefbare steden. 

Stakeholdertraject om te komen tot een Vlaams kader

De ondertekening van de intentieverklaring betekent de start van een stakeholdertraject om werk te maken van een Vlaams kader waarin ambitieuze doelen en flankerende maatregelen vastgelegd worden om een emissievrije logistiek in Vlaamse steden te realiseren. Het doel van het Vlaamse kader is het vastleggen van afspraken tussen de Vlaamse overheid, de steden en de bedrijven. Hiermee streeft de VMM in de eerste plaats uniformiteit na in het formuleren van heldere doelstellingen, een coherente visie op hoe die doelstellingen te bereiken en het flankerend beleid dat hiervoor nodig is. De VMM zet hier mee haar schouders onder en werkt samen met haar partners actief mee aan een kader rond emissievrije distributie om zo onze ambities mee waar te kunnen maken.

Raadpleeg het luchtbeleidsplan 2030 >>

Zo werken de Lage Emissiezones (LEZ) >>

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse overheid