07/01/2013

VLAREM-trein 2012 voor de eerste maal principieel goedgekeurd

Terug naar artikeloverzicht

Op 21 december 2012 werd de VLAREM-trein 2012 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de SALV en de Minaraad.


Dit ontwerpbesluit wijzigt:

 • titel I en titel II van het VLAREM en de bijlagen,
 • het VLAREBO,
 • het Milieuhandhavingsbesluit en
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen.

De voornaamste wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:

 • Omzetting van de richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (RIE)
 • Omzetting van de richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (ETS-Richtlijn)
 • Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden
 • Ontginningen (VLAREM-rubriek 18)
 • Overige wijzigingen:
  • Vertaling van de herziene BBT-studie voor de zwembaden van augustus 2011
  • Het mogelijk maken van injectie van percolaat bij de uitbating van stortplaatsen waar biologisch afbreekbaar afval wordt gestort
  • Omzetting van de richtlijn 2011/97/EU met betrekking tot specifieke criteria voor opslag van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd
  • Rechtzetten van errata
  • Wegwerken van onduidelijkheden

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de SALV en de Minaraad.