06/12/2001

Vlaanderen koopt hoeve in Blankaartgebied aan

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Landmaatschappij heeft in opdracht van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua en in samenwerking met de afdeling natuur van de administratie leefmilieu de hoeve van landbouwer Marcel Leeman in het Blankaartgebied gekocht. De akte werd deze namiddag ondertekend. De aankoop kadert in een raamakkoord over het waterbeheer in het Blankaartbekken en betekent een forse stap vooruit voor de natuurbescherming in de Ijzervallei.

In het laaggelegen, overstroombare Blankaartgebied komen veel watervogels en zeldzame planten en dieren voor. Het gebied is daarom, zoals de gehele IJzervallei, beschermd als Europees vogelrichtlijngebied en als water(vogel)gebied van internationale betekenis.  Het raamakkoord dat op 29 maart 2001 werd gesloten door Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Dua en 16 partijen houdt o.m. in dat de Vlaamse overheid zal proberen met het oog op het natuurbehoud de 400 ha laagstgelegen gronden in de IJzervallei aan te kopen met wederbeleg, zodat het waterpeil verhoogd kan worden. Als de gronden niet aangekocht kunnen worden, zal de overheid aan de landbouwers compensaties betalen voor eventuele inkomstenverliezen door de waterpeilverhoging. De landbouwbedrijven zullen door een dijk worden beschermd.

De aankoop van de hoeve Marcel Leeman omvat de hoevegebouwen, de gronden met een oppervlakte van 31,4 ha, de werktuigen, de uitbatingsvergunning en het zoogkoeienquotum. Uitbollend landbouwer Marcel Leeman blijft nog gedurende n jaar in de hoevewoning aan de Vijfhuizen in Woumen. De huidige gebruiker van de stallen, die tevens de dieren van de hoeve heeft gekocht, zal de eerstvolgende drie jaar de stallen en een deel van de gronden blijven gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
De afdeling Natuur zal in de toekomst de gebouwen, de gronden en de werktuigen overnemen en vanuit de centraal gelegen hoeve Leeman instaan voor het natuurbeheer van de percelen van het Vlaams natuurreservaat De IJzerbroeken. Verder is een samenwerking met Natuurpunt vzw, die vlakbij 170 ha gronden in beheer heeft - waaronder de Blankaartvijver - in het verschiet.

De Vlaamse Landmaatschappij speelt in dit dossier een bemiddelende rol. De deskundigheid die de Vlaamse Landmaatschappij op dit vlak in ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting heeft opgebouwd, wordt hier ingezet in het ruimere natuur- en landbouwbeleid van de Vlaamse regering. Als de Vlaamse overheid in de nabije toekomst 400 ha grond koopt in de IJzervallei, kan ze immers de hogergelegen gronden van de hoeve van Marcel Leeman in gebruik geven aan landbouwers die lagergelegen gronden hebben verkocht. Ook ruiloperaties behoren tot de mogelijkheden. Ruilen van gronden zal het makkelijker maken om de dijk die de omliggende landbouwbedrijven moet beschermen tegen wateroverlast, aan te leggen. De dijk kan dan immers aangelegd worden op gronden die na ruilen aan de afdeling Natuur zullen toebehoren. Met de aankoop van de hoeve Leeman legt de Vlaamse Landmaatschappij m.a.w. een grondenbank aan die bij de realisatie van het natuurgebied in de IJzervallei ingezet zal worden om de landbouw tegemoet te komen. Verder zal de Vlaamse Landmaatschappij de mogelijkheid onderzoeken of het zoogkoeienquotum van de hoeve Leeman gebruikt kan worden als sociale correctie in een ruilverkavelings- of natuurinrichtingsproject.

Deze aankoop is een eerste belangrijke stap in het verwerven van 400 ha overstroombare laaggelegen hooilanden in het Blankaartgebied. De Vlaamse Landmaatschappij is verheugd te kunnen stellen dat deze aankoop leidt tot tevredenheid bij de betrokkenen uit de natuur- en landbouwsector.

Voor meer informatie:
Karolien Bracke, communicatieverantwoordelijke,
VLM-provinciale afdeling Brugge,
Emmanuel de Neckerestraat 5,
8000 Brugge,
tel. 050 45 81 07 of 0494/ 56 48 49,
fax 050 45 81 99,
e-mail: karolien.bracke@vlm.be

Of:
Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be