16/09/2016

Vlaamse richtlijnen voor tertiair butylalcohol in grondwater uitgewerkt

afvalwaterzuiveringsslib
Terug naar artikeloverzicht

TBA – of tert-butyl alcohol – is, net zoals MTBE, een toeslagstof voor benzine. Bij grondwaterverontreinigingen met benzine, kan men dus ook TBA als verontreinigingsparameter aantreffen.

TBA is ook een metaboliet van de biologische afbraak van MTBE en ETBE.TBA is geen vluchtige stof. De voornaamste verspreidings- en blootstellingspaden hebben betrekking op verspreiding via grondwater. Net als in de rest van Europa, is in Vlaanderen het gehalte TBA in benzine beperkt. In Vlaanderen bestaat geen bodemsaneringsnorm voor TBA in grondwater. OVAM stelt een toetsingswaarde van 660 µg/l voor, en dit op basis van het advies van VITO. Informatie over de toetsingswaarde vindt u  in rapport 'Toetsingswaarden voor grondwater voor TBA en 1,4-dioxaan' en meer achtergrond vindt u in het VITO-rapport.

Omdat TBA als afbraakproduct van MTBE kan accumuleren in grondwater en de mobiliteit en oplosbaarheid groter is dan deze van MTBE, ging OVAM in een studie steekproefsgewijs na of er grondwaterverontreinigingen met TBA aanwezig zijn die een gevaar voor het milieu of de menselijke gezondheid (via gebruik van grondwater als drinkwater) kunnen vormen.

De studie “Uitvoering van steekproefsgewijze metingen voor het bepalen van de omvang van de TBA-problematiek in Vlaanderen” maakt een inschatting van de TBA-problematiek in Vlaanderen en geeft enkele aanbevelingen over bemonsterings- en analysetechnieken en over de zuivering bij sanering.

OVAM besluit dat het niet noodzakelijk is om TBA systematisch op te nemen bij een onderzoek of opvolging van sanering, omdat uit de metingen blijkt dat:

  • TBA (boven de voorgestelde toetsingswaarde van 660 µg/l) bijna steeds samen met MTBE (boven de bodemsaneringsnorm van 300 µg/l) voorkomt;
  • de verhouding TBA/MTBE laag (<1) is bij concentraties boven de voorgestelde toetsingwaarde;
  • TBA zich aan een analoge snelheid als MTBE verspreidt.

MTBE is een voldoende gidsparameter voor TBA. Een aandachtspunt is een mogelijk onvoldoende zuivering van grondwater met verhoogde TBA-concentraties wanneer een zuiveringsinstallatie op basis van actief kool wordt gebruikt. 

Bron:  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij