11/01/2002

Vlaamse regering keurt aanpassing reglementering ecologiesteun goed

Terug naar artikeloverzicht

Met de goedkeuring van dit ontwerpbesluit worden de huidige expansierichtlijnen - MGB3.2 en VL 7.2 - die de ecologiesteun regelen, aangepast aan de nieuwe Europese kaderregeling inzake ecologiesteun.

Volgens de oude (niet-aangepaste) expansierichtlijnen moet de tewerkstelling in de referentieperiode immers minstens 2,5 aaneensluitende jaren na het beindigen van de ecologie-investeringen behouden blijven.

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Economie, Jaak GABRIELS, besloten om van deze voorwaarde af te stappen.

Gabriels is immers van oordeel dat:
- een behoud van de koppeling ecologie/tewerkstelling door de actuele ongunstigere tewerkstellingsvooruitzichten tot gevolg zou hebben dat ondernemingen haast niet van de ecologiesteun kunnen genieten omdat zij geen tewerkstellingsbehoud zouden kunnen bewijzen, en dit terwijl de ecologie-investeringen wel degelijk zijn uitgevoerd.
- de ecologiesteun is bedoeld om bij te dragen tot de realisatie van milieudoelstellingen.  Voor het tewerkstellingsbehoud en de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen moeten, indien nodig, specifieke instrumenten in het leven worden geroepen.

De tewerkstellingsvoorwaarde vervalt na het verstrijken van een overgangsperiode van drie maanden na de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.
De overgangsperiode is ingevoerd om te beletten dat ondernemingen voor een lopend investeringsproject een nieuw dossier zouden indienen om op die manier te ontsnappen aan voorwaarde van het tewerkstellingsbehoud.

Dit ontwerpbesluit werd meteen definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering, d.i. zonder het advies van de Raad van State.  De regering zag zich hiertoe verplicht omdat de huidige ecologiesteunregeling ter uitvoering van de expansiewetgeving vanaf 1 januari 2002 in
overeenstemming moet zijn gebracht met de nieuwe Europese kaderregeling inzake ecologiesteun.

persinfo: Mark VANLEEUW, woordvoerder van minister Gabriels
tel.  02 211 06 01 - gsm  0475 59 06 46
e-mail: mark.vanleeuw@vlaanderen.be