02/01/2024

Vlaamse regering investeert in Moervaartvallei

Green grass sunset
Terug naar artikeloverzicht

Eerste landinrichtingsplan goedgekeurd

De Vlaamse overheid investeert 2.219.385 euro via landinrichtingssubsidie in de herinrichting van 4 projectgebieden in de Moervaartvallei. Het gaat om Kalvekant, Reepkens, Oostdonk en Maaibos, samen goed voor een totale oppervlakte van ruim 180 hectare op het grondgebied van Gent, Wachtebeke, Moerbeke en Lochristi. In totaal zal de realisatie van het landinrichtingsplan 12.872.798 euro kosten. Dankzij deze investering zullen de bestemmingen uit het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei fase 1 een stapje dichter komen tot uitvoering op het terrein. In 2024 start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met de opmaak van de technische plannen voor Maaibos en Kalvekant-Zuid, de eerste werken op het terrein starten in 2026. Waar mogelijk plant de VLM al bos aan. Op zondag 4 februari steken we alvast de handen uit de mouwen om de eerste boompjes in Oostdonk aan te planten.

Eerste landinrichtingsplan in de Moervaartvallei

Het Landinrichtingsproject Moervaartvallei kreeg een officieel startsein van de bevoegde Minister op 25 mei 2018. Dit landinrichtingsplan vertaalt de visie uit de Raamovereenkomst Moervaartvallei (ook opgemaakt in 2018) en het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei fase 1 in concrete realisaties op terrein. Via landinrichting wil de Vlaamse overheid doelen voor natuur, recreatie, landbouw en erfgoed omzetten in de praktijk.

Het eerste landinrichtingsplan in de Moervaartvallei is op 22 december 2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering voor 4 locaties (Kalvekant, Reepkens, Oostdonk en Maaibos) op het grondgebied van Gent, Wachtebeke, Moerbeke en Lochristi. De 4 projectgebieden hebben allemaal als bestemming natuurgebied. De totale oppervlakte bedraagt 183 hectare.

Minister Zuhal Demir: "Onze middelen worden massaal gemobiliseerd om, zoals met onze Blue Deal, te investeren in een win-win waarbij we én de mensen beschermen tegen de gevolgen van wateroverlast en droogte, maar anderzijds ook de natuur in Vlaanderen herstellen."

Het eerste landinrichtingsplan biedt een antwoord voor de 22 hectare natuur die gecompenseerd moet worden als gevolg van de uitbreiding van de Gentse haven. Waar mogelijk voorzien we ook waterberging langs de Moervaart en de Zuidlede. Bijkomend zullen we het wandelnetwerk ten oosten van Puyenbroeck uitbreiden.

Voorgestelde maatregelen voor landinrichting

Het projectgebied Kalvekant (70,2 ha) ligt op het grondgebied van Wachtebeke en Moerbeke. In het zuidelijk deel van Kalvekant zetten we in op natuurontwikkeling waarbij de natuurcompensatie voor de Gentse haven het toekomstbeeld bepaalt: een nat gebied met een voedselrijke plas, rietland en zeggenvegetaties. Daarnaast richten we het gebied ook in als waterbergingszone om overstromingen van de Moervaart te vermijden. Aan de noordzijde van Kalvekant komen extra bos en halfnatuurlijke graslanden.

Het projectgebied Reepkens (4,8 ha) ligt op het grondgebied van Wachtebeke. Deze zone ligt tussen Kalvebrug en Overledebrug. In het westelijk deel van Reepkens komt bos, op het centrale deel zullen de populieren verdwijnen en zetten we in op vernatting zodat de rietvegetaties zich kunnen herstellen.

Het projectgebied Oostdonk (60,6 ha) ligt op het grondgebied van Wachtebeke, Gent en Lochristi. Dit gebied ligt grotendeels ten oosten van de samenvloeiing van de Moervaart met de Zuidlede. De Moervaart is de noordelijke grens. Aan beide oevers van de Zuidlede komen deelgebieden voor. Hier zullen we inzetten op het versterken van de boskernen om een zo groot mogelijke eenheid aaneengesloten loofbos te creëren. Daarnaast komt er een waterbergingsbekken op de Zuidlede, bijkomende wandelverbindingen langs de Moervaart en de Zuidlede en twee dwarsverbindingen tussen de Moervaart en de Zuidlede.

Het projectgebied Maaibos (46,1 ha) ligt op het grondgebied van Moerbeke, ten oosten van het recreatiedomein Puyenbroeck en ten noorden van de Zuidlede. Ook in Maaibos zal de natuurcompensatie voor de Gentse haven ook bepalend zijn voor het toekomstbeeld van het gebied: een nattere omgeving zodat moeras- en zeggevegetaties kunnen ontwikkelen en het grasland waardevoller wordt voor de kwartelkoning, een beschermde en zeldzame vogelsoort die we zo extra overlevingskansen willen geven. Nieuwe en verbeterde wandelpaden zullen ervoor zorgen dat bezoekers ook kunnen genieten van het natuurgebied.

Samenwerking loont

Het landinrichtingsplan werd opgemaakt door de VLM in nauw overleg met de verschillende projectpartners.

De Vlaamse overheid investeert 2.219.385 euro via landinrichtingssubsidie in de inrichting van de 4 projectgebieden. In totaal zal de uitvoering van het landinrichtingsplan 12.872.798 euro kosten. Naast subsidies landinrichting via de Vlaamse overheid financieren de Afdeling Maritieme Toegang (AMT), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), De Vlaamse Waterweg (DVW), North Sea Port (NSP), de Stad Gent, de gemeente Wachtebeke en de Provincie Oost-Vlaanderen mee.

In 2024 start de VLM met de opmaak van de technische plannen voor Maaibos en Kalvekant-Zuid. De uitvoering op het terrein start na het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de verwerving van de in te richten gronden. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken op het terrein beginnen in 2026. De VLM coördineert het geheel.

 

Meer info over het project en de voortgang op onze projectpagina

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappi