10/12/2003

Vlaams minister Ludo Sannen vraagt "fatsoenlijk" Nederlands van federale regering

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse regering weigert een advies aan de federale regering over de beheersing van ongevallen in chemische bedrijven waarbij giftige producten kunnen vrijkomen. Kortom: een advies over de omzetting van de Seveso II-richtlijn. Vlaams milieuminister Ludo Sannen  zal, in naam van de gehele Vlaamse regering, de reden van deze weigering duidelijk maken aan premier Verhofstadt; met name het schabouwelijke Nederlands waarin het samenwerkingsakkoord is geschreven. "We willen maar al te graag ons advies geven over een samenwerkingsakkoord met de federale regering. Maar dan moeten we wel begrijpen waarover het gaat. En dat hebben we, zelfs na een derde lezing van de tekst, nog niet door," geeft minister Ludo Sannen aan.

Agendapunt 45 van de vergadering van de Vlaamse regering van afgelopen vrijdag betrof het "samenwerkingsakkoord beheersing van zware ongevallen". Het akkoord omschrijft de criteria waaraan een Seveso-bedrijf moet voldoen. De Vlaamse milieuadministratie had in een nota aan Vlaams milieuminister Ludo Sannen bemerkingen geuit omtrent dit federaal voorontwerp. De wetenschappelijke onderbouw van de tekst is "niet echt gangbaar", zo meent de administratie. En: de algehele kwaliteit van de Nederlandstalige tekst is "abominabel" en dient herzien te worden. "De lectuur leert dat de Nederlandstalige tekst een vertaling is van een tekst die oorspronkelijk in het Frans is opgesteld," zo schrijft de administratie. En nog: "Dit leidt tot zinnen die als gewrongen en gekunsteld overkomen. Bovendien  is zelfs voor experts in de materie de lezing van de Franstalige tekst absoluut noodzakelijk om te achterhalen wat de uiteindelijke betekenis is." Vlaams milieuminister Ludo Sannen vergastte zijn Vlaamse collega's op de regering vrijdag met enkele voorbeelden van het Nederlands van premier Verhofstadt. Zo wordt de "toxische belasting" in de tekst omschreven als "de fysische grootheid die verkregen wordt door vermenigvuldiging van de maximale voorziene duur van de blootstelling aan de gevaarlijke concentratie met de concentratie van toxische stof in de lucht met een bepaald vermogen en kenmerk van de stof."

 Bedrijfsrampen waarbij gif vrijkomt, zijn een zaak van zowel de federale als van de Vlaamse regering. In het federale voorontwerp wordt dat: "De zware ingevallen zitten te paard tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus."  Hoe de bron van een vervuiling moet ontdekt worden, maakt het voorontwerp ook al "duidelijk": "In alle overige gevallen waarin de exacte locatie binnen een domein niet te voorspellen is (netwerk van leidingen of tankenpark met identieke tanks), moeten rekening gehouden worden met evenveel bronnen als er extremiteiten zijn aan het domein. De zone wordt dan gevormd door het omtrekken van alle zones die door de verschillende bronnen bepaald worden." Reageert milieuminister Ludo Sannen: "Ingewijden kunnen vermoeden wat er juist bedoeld wordt maar het is geen duidelijk taalgebruik. Als Vlaamse regering kunnen we ofwel ingaan op het voorstel van onze administratie - en dus de Franstalige tekst lezen om te achterhalen wat de federale regering nu juist bedoelt - of we kunnen er bij de federale regering op aandringen om aan de Vlaamse regering een voorontwerp in "fatsoenlijk" Nederlands over te maken. We hebben beslist om dat laatste te vragen. Da's toch wel het minste wat de federale regering kan doen."

Bron: persdienst Vlaamse regering.