13/11/2018

Vlaams Actieplan asbestafbouw gaat van start

Back to article overview

27,2 miljoen euro vrij gemaakt voor verwijderingsprojecten in opstartjaren

Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege het Actieplan asbestafbouw goed. Dit Actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de invoering van een asbestinventaris en een gefaseerde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040. De Vlaamse regering maakte op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege voor 2018 en 2019 alvast 27,2 miljoen euro vrij voor diverse verwijderingsprojecten om gebouweigenaars te ondersteunen. Samen met het actieplan lanceert de OVAM ook een nieuwe communicatiecampagne die de Vlaming moet informeren en engageren om samen de uitdaging aan te gaan om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Het gebruik van asbest in België mag dan wel sinds 2001 verboden zijn, toch blijkt er in onze Vlaamse woningen, scholen, bedrijven, … nog veel asbest te zitten. Niet minder dan 2,3 miljoen ton, zo schat de OVAM. Zolang we deze asbesttoepassingen weten zitten en ze in goede staat zijn, vormt dit geen probleem. Maar de aanwezigheid van asbest is helaas te weinig gekend of geregistreerd, en al zeker niet in woningen of appartementen. Er zijn maar liefst 3500 bouwmaterialen gekend waarin asbest verwerkt werd. Bovendien blijkt uit recente studies dat veel van deze asbesthoudende materialen aan het eind van hun levensduur en verweerd zijn. Dit vergroot het risico op het vrijkomen van asbestvezels waardoor bewoners of gebruikers gezondheidsrisico’s kunnen oplopen.

Met het Actieplan Asbestafbouw wil Vlaanderen deze onveilige situatie aanpakken. Het Actieplan rust op twee pijlers: een duidelijk regelgevend kader en een ondersteunend beleid. In het regelgevend kader is de invoering van een asbestinventarisplicht voor gebouwen van voor bouwjaar 2001 voorzien. Eigenaars zullen bij verkoop vanaf 2021 of 2022 over een asbestinventaris moeten beschikken. Het regelgevende kader hiervoor is in voorbereiding en moet nog finaal goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering, maar het uitgangspunt is alvast verankerd in het Actieplan. Tegen 2032 wil de Vlaamse overheid dat alle gebouweigenaars van gebouwen met een risicobouwjaar over een asbestinventaris beschikken. De OVAM zal hiervoor een centrale databank beheren en toezien op een certificatiesysteem voor erkende asbestdeskundigen.

De Vlaamse Regering wil eigenaars maximaal stimuleren om asbesttoepassingen te verwijderen die op basis van de asbestinventaris in slechte staat blijken. Asbestcement daken en gevels en de losgebonden asbesttoepassingen sowieso tegen 2034, andere toepassingen in slechte staat tegen 2040. Voor publieke gebouwen voorziet de ontwerpregelgeving dat deze mijlpalen al een verplichting zijn. Voor andere gebouwen hanteert de Vlaamse overheid ze voorlopig als streefdatum.

In de aanloop naar het Actieplan maakte de Vlaamse Regering al 7,5 miljoen euro vrij voor asbestinventarisatie en –verwijdering in scholen. Voor 2018 en 2019 zijn er nu 27,2 miljoen euro bijkomende middelen voorzien. Het gaat om middelen voor asbestverwijdering in scholen, voor asbestinzameling op recyclageparken en voor asbestverwijderingsprojecten door lokale besturen of intercommunales voor particulieren of bedrijven, … Dergelijke projecten omvatten onder meer het voordelig ophalen van asbestafval aan huis of gegroepeerde verwijderingsformules (groepsaankopen) voor asbestverwijdering. De OVAM voerde hiervoor de voorbije jaren reeds verschillende proefprojecten uit die nu dankzij de subsidies over heel Vlaanderen uitgerold kunnen worden.

Samen met het Actieplan stelt de OVAM ook de nieuwe sensibiliserings- en communicatiecampagne voor die het Actieplan de volgende jaren zal ondersteunen. Asbest is namelijk als schadelijke stof in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit. De Vlaming informeren en engageren om samen Vlaanderen asbestveilig te maken is dan ook cruciaal!

Meer info over het asbestafbouwbeleid

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid