12/06/2013

Vierde aanpassing van de CLP-verordening

Terug naar artikeloverzicht

Op 1 juni 2013 publiceerde het Publicatieblad van de Europese Unie de verordening 487/2013 als 4e aanpassing van de verordening nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, of kortweg de CLP-verordening. De aanpassing komt er om ze in overeenstemming te brengen met de 4e herziende uitgave van het wereldwijd geharmoniseerd systeem GHS op het niveau van de Verenigde Naties (VN) in december 2010. De vijfde herziende uitgave van GHS wordt in de loop van 2013 verwacht.

 

Aanpassingen aan CLP

De indelingscriteria en etiketteringsvoorschriften van het GHS werden op VN-niveau in december 2010 voor de 4e keer herzien.

Zij bevat onder meer wijzigingen op het gebied van nieuwe gevarencategorieën voor chemisch instabiele gassen en niet-ontvlambare aerosolen en de verdere rationalisering van veiligheidsaanbevelingen.

Deze aanpassing biedt de autoriteiten de mogelijkheid uitzonderingen vast te stellen betreffende etikettering van stoffen en mengsels die zijn ingedeeld als bijtend voor metalen maar niet voor de huid en/of de ogen. Verder biedt het de mogelijkheid bepaalde etiketteringselementen niet op de verpakkingen te vermelden als de hoeveelheid stof of mengsel onder bepaalde drempelwaarden blijft.

Ook de terminologie van de verschillende bepalingen in de bijlagen en bepaalde technische criteria moeten worden gewijzigd, om de uitvoering door de marktdeelnemers en de handhavingsautoriteiten te vergemakkelijken en de tekst van de verordening consistenter en duidelijker te maken.

De overgangsmaatregelen lopen tot 1 december 2014 of 1 december 2016 al naargelang de bepalingen.

Meer informatie

Bron :  Belgian Safe Work Information Center (BeSWIC) 

____________________

 

Extra info :

Verordening raadplegen in de Navigator  : Verordening 1272/2008/EG van 16 december 2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006