15/02/2002

Vervroegde afbouw PCB-apparaten in voedingssector

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM gaat in overleg treden met de voedingsketen om tot een vervroegde afbouw van PCB-houdende apparaten in deze sector te komen. Dat kondigt Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua aan in de rand van de landbouwbeurs Agribex.

De minister maakte bovendien bekend dat de Milieu-inspectie op korte termijn een bijkomende controle-actie plant bij de Vlaamse mengvoederfabrikanten. De controle zal vooral toegespitst worden op de transformatoren en condensatoren in het bedrijf, de opwarmingsinstallaties van de vetopslagtanks en de controle dat alle gexploiteerde inrichtingen en activiteiten in de milieuvergunning opgenomen zijn.

Een belangrijk aandeel van de in Belgi gebruikte PCB's komen voor in elektrische toestellen zoals transformatoren en condensatoren. Sedert juli 1986 bestaat de wettelijke verplichting om als houder melding te maken van PCB-houdende apparaten. Vanaf 1998 moest deze kennisgeving aan de OVAM gebeuren. Op 17 mei 2000 werd het verwijderingsplan voor PCB-houdende apparaten goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit plan houdt de gefaseerde en geregelde afvoer van PCB-houdende toestellen volgens het bouwjaar in. Waar Europa een finale verwijdering van alle PCB-houdende toestellen voorziet tegen ten laatste 2010, heeft Vlaanderen in maart 2000 beslist de verwijdering van PCB-houdende apparaten en de daarin aanwezige PCB's te realiseren tegen ten laatste 31 december 2005.

Afwijkingen op de voorziene verwijderingstermijnen worden slechts onder zeer strikte voorwaarden gegeven en helemaal niet in sectoren waar er teveel risico's voor de volksgezondheid zijn (voedingssector, hotels, onderwijs.). Het verwijderingsplan bepaalt tevens dat toestellen die niet gemeld werden en lekkende of technisch slecht functionerende toestellen onmiddellijk buiten werking moeten worden gesteld en binnen de zes maanden verwijderd dienen te worden.

Intussen werden ruim 21.000 PCB-houdende toestellen genventariseerd, waarvan er ruim 8.200 vernietigd werden. De eigenaars die zich nog niet in regel stelden volgens het verwijderingsplan worden systematisch aangeschreven. Indien nodig worden ze aangemaand om zich in regel te stellen. In dit kader werden ook al tientallen processen-verbaal opgesteld en plant de OVAM de ambtshalve verwijdering van een aantal toestellen.

Sinds enkele jaren wordt, in samenwerking met de afdeling Milieu-inspectie van AMINAL, een systematische controle uitgevoerd om enerzijds niet-gekende toestellen op te sporen en te inventariseren en om anderzijds lekkende en risicovolle installaties te ontdekken en op een veilige manier te ontmantelen. Specifiek om niet-gekende toestellen op te sporen, werd vorig jaar een brief gestuurd naar alle afnemers van hoogspanning (bedrijven die dus waarschijnlijk gebruik maken van een transformator). Hierin werd gevraagd PCB- houdende toestellen alsnog te melden aan de OVAM of anders door een erkend controleorganisme te laten vaststellen dat geen PCB-houdende installaties aanwezig zijn op het bedrijfsterrein.

Naar de toekomst toe zal nogmaals een controle-actie gebeuren naar de schrootsector. Via de gemeenten en andere instanties zal informatie worden ingewonnen om specifiek te zoeken naar gebouwen waar mogelijk nog PCB- houdende apparaten aanwezig zijn. Verder zal OVAM met de Vlaamse Confederatie Bouw en andere bedrijfsfederaties overleg plegen om bedrijven die afbraakwerken uitvoeren attent te maken op de mogelijke aanwezigheid van PCB- houdende apparaten.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. 02-553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be