29/03/2019

Vergunning aan vzw Terlamen voor exploitatie Circuit Zolder

motorrace
Back to article overview

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft een omgevingsvergunning verleend voor de verdere exploitatie van het Circuit Zolder. De vergunning wordt verleend voor de verdere uitbating van de bestaande site en activiteiten, en voor enkele technische aanpassingen zoals vernieuwing van airco’s en schouwputten.

Er werd beroep ingediend bij de Vlaamse Regering door één omwonende en de vzw Limburgse Milieukoepel tegen de beslissing tot vergunningverlening in eerste aanleg door de deputatie van de provincie. De beroepsargumenten van de omwonende en de milieuvereniging hadden voornamelijk betrekking op het omgevingsgeluid en de luchtemissienormen.

Er werden gedurende de procedure drie volledig gunstige adviezen verleend (Ruimte, Agentschap Natuur en Bos, Dienst Waterlopen en Domeinen van provincie Limburg), vijf voorwaardelijk gunstige (Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaamse Milieumaatschappij, het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Heusden-Zolder, Milieu en het overkoepelend eindadvies van GOVC) en er was geen enkel ongunstig advies. Tijdens het openbaar onderzoek werden 132 bezwaren ingediend, de meeste via een petitie.

Het circuit van Zolder vraagt om verder te exploiteren en enkele technische veranderingen door te voeren. De minister heeft beslist de vergunning te verlenen. Er worden wel een aantal voorwaarden opgelegd in verband met de wedstrijddagen en activiteiten met en zonder geluidsbeperking.  Daarnaast moet de commissie Terlamen jaarlijks een informatievergadering organiseren. De commissie fungeert als communicatiekanaal tussen burger en circuit. Er komt tevens een klachtenregistratiesysteem en de verplichting om jaarlijks een geluidsverslag te bezorgen aan de overheid.

 

Bron: Koen Van den Heuvel - Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw