02/02/2018

Veilig drinkwater voor alle Europeanen

Terug naar artikeloverzicht

De herziene Europese wetgeving die vandaag door de Europese Commissie wordt voorgesteld zal de kwaliteit en de toegankelijkheid van het drinkwater verbeteren en de burgers betere informatie verschaffen.

Het recht op toegang tot essentiële diensten van goede kwaliteit, waaronder water, is een van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten die tijdens de Top van Göteborg unaniem is bekrachtigd door de staatshoofden en regeringsleiders. Het vandaag goedgekeurde wetgevingsvoorstel is bedoeld om dit recht te waarborgen en is daarmee een reactie op het eerste succesvolle Europees burgerinitiatief, "Right2Water", waarvoor 1,6 miljoen handtekeningen zijn verzameld ter ondersteuning van een betere toegang tot veilig drinkwater voor alle Europeanen. Bovendien beoogt dit voorstel om de positie van de consumenten te versterken door de watervoorzieningsbedrijven te verplichten om de consumenten duidelijkere informatie te verschaffen over het waterverbruik, de kostenstructuur en de prijs per liter om een vergelijking met de prijzen van gebotteld water mogelijk te maken. Dit zal bijdragen aan het bereiken van twee milieudoelstellingen, namelijk vermindering van onnodig gebruik van plastic en verkleining van de koolstofvoetafdruk van de EU, alsmede aan de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

De eerste vicevoorzitter Frans Timmermans zei hierover: "De burgers hebben hun stem luid en duidelijk laten horen via het Europees burgerinitiatief, waarin wordt opgeroepen tot actie voor een gegarandeerde toegang tot veilig drinkwater. We hebben hun oproep gehoord en ter harte genomen, en een grondige analyse van de bestaande wetgeving verricht. Daarom doen wij vandaag een voorstel om de EU-wetgeving te moderniseren, de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren en de toegang voor de burgers te vergemakkelijken waar dat het meeste effect sorteert. Samen kunnen en moeten we de gezondheid en veiligheid van onze burgers beschermen.”

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, voegde hier aan toe: "Met dit voorstel vergemakkelijken wij de overgang naar een circulaire economie, en helpen wij de lidstaten om drinkwater op een efficiënte manier te beheren. Dit impliceert een vermindering van het energiegebruik en van waterverspilling. Dankzij de betere transparantie wordt de positie van de consumenten versterkt en zijn ze eerder geneigd duurzamere keuzes te maken, bijvoorbeeld leidingwater te gebruiken.”

De meeste mensen in de EU hebben een zeer goede toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit. Dit is het resultaten van reeds lang bestaande EU-wetgeving waarmee de Europeanen worden verzekerd van toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit. De Commissie wil ervoor zorgen dat deze kwaliteit op de lange termijn in stand wordt gehouden. Door de aanpassing van de regels die de Commissie vandaag voorstelt, zullen de kwaliteit en de veiligheid van het water worden verbeterd, doordat nieuwe en opkomende stoffen worden toegevoegd aan de lijst van criteria voor het bepalen van de waterveiligheid (zoals de legionella en chloraat). Deze toevoegingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Op grond van de nieuwe voorschriften moeten de lidstaten de toegankelijkheid voor alle mensen verbeteren, vooral voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen die moeilijk toegang hebben tot drinkwater. In de praktijk komt dit neer op het opstellen van drinkwatervoorzieningen in openbare ruimten, het organiseren van campagnes om de burgers voor te lichten over de kwaliteit van hun water en het aanmoedigen van overheden en openbare gebouwen om toegang tot drinkwater te verschaffen.

Een andere belangrijke verandering in de wetgeving zorgt ervoor dat het publiek gemakkelijke, gebruikersvriendelijke toegang krijgt – ook online – tot informatie over het aanbod en de kwaliteit van het drinkwater in hun woonomgeving, om zo het vertrouwen in leidingwater te vergroten. Volgens ramingen kunnen de nieuwe maatregelen de potentiële gezondheidsrisico's in verband met drinkwater verminderen van 4 % tot minder dan 1 %.

Een lager verbruik van gebotteld water kan er bovendien toe bijdragen dat de huishoudens in Europa meer dan 600 miljoen EUR per jaar besparen. Wanneer de burgers meer vertrouwen in leidingwater hebben, kan dit ook bijdragen aan de vermindering van afval van plastic waterflessen, en dus van zwerfvuil op zee. Plastic flessen behoren tot de meest voorkomende plastic wegwerpartikelen op de Europese stranden. Met de aanpassing van de drinkwaterrichtlijn zet de Commissie een belangrijke stap naar de verwezenlijking van de Europese strategie voor kunststoffen die op 16 januari 2018 is bekendgemaakt.

Een beter beheer van drinkwater uit lidstaten zal waterverspilling voorkomen en bijdragen aan de verkleining van de CO2-voetafdruk. Het voorstel zal daarom een zinvolle bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor 2030 (doelstelling 6) en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering. De nieuwe risicogeoriënteerde benadering van veiligheid maakt het mogelijk om meer doelgerichte controles te verrichten waar de risico's hoger zijn. Tegelijkertijd zal de Commissie zich ook extra inspannen voor standaardisering, om ervoor te zorgen dat bouwproducten in de watersector in de hele interne markt van de EU, zoals reservoirs en leidingen, geen drinkwater vervuilen.

Chronologisch overzicht

De meeste inwoners van de EU hebben reeds zeer goede toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit, vooral in vergelijking met andere gebieden in de wereld, en dit is gedeeltelijk te danken aan meer dan 30 jaar EU-wetgeving over drinkwaterkwaliteit. Dit beleid zorgt ervoor dat voor menselijke consumptie bestemd water veilig kan worden gebruikt, waarbij de gezondheid van de burgers wordt beschermd. De belangrijkste pijlers van het beleid zijn:

  • ervoor zorgen dat de drinkwaterkwaliteit wordt gecontroleerd aan de hand van normen die gebaseerd zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten;
  • zorgen voor een efficiënte en doeltreffende monitoring, evaluatie en handhaving van de drinkwaterkwaliteit;
  • de consumenten voorzien van adequate, tijdige en passende informatie.

De herziening van de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EG) maakte deel uit van het werkprogramma van de Commissie voor 2017, als rechtstreeks vervolg op het Europees burgerinitiatief "Right2Water". Het voorstel is een vervolg op de REFIT-evaluatie van de drinkwaterrichtlijn en gaat vergezeld van een effectbeoordeling en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Meer informatie

Voorstel voor herziene richtlijn

Samenvatting van de effectbeoordeling

Factsheet: Veilig drinkwater voor alle Europeanen

Reactie van de Commissie op het burgerinitiatief "Right2Water"

Drinkwaterrichtlijn

EU-Strategie voor kunststoffen

Herziening van de drinkwaterrichtlijn

 

© European Union, 1995-2017