Van Grembergen beschermt De vallei van de Wimp en de Grote Nete te Herenthout

Gepubliceerd op 03/09/2002

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen (SPIRIT), bevoegd voor Monumenten en Landschappen, keurde nog maar pas het beschermingsbesluit rond 'de vallei van de Wimp en de Grote Nete' te Herenthout goed. Het besluit regelt de definitieve erkenning van dit unieke en waardevolle landschap. Doel van de bescherming is dan ook het behoud en herstel van de oude, nog goed herkenbare landschapsstructuur en van de waardevolle vegetaties.

Het toekomstig beheer van de vallei zal vooral gericht worden op een betere opvang en geleiding van recreanten. Het toenemend aantal recreanten die het landschap ontdekken leggen immers onbedoeld een bijkomende druk op het landschap zelf. Bedoeling is dat in het toekomstig landschapsbeheer de nadruk komt te liggen op a) de geleidelijke omschakeling van het monotoon naaldhoutbos naar een gemengd bos en loofbos, b) een aangepast maaibeheer op de waardevolle hooilanden, en c) heideherstel in het oosten van de vallei.

De vallei van de Wimp en de Grote Nete te Herenthout ligt ten oosten van de Grote Nete ter hoogte van de bekende afspanning 'het Schipke'. De noordelijke grens wordt gevormd door de Binnen- en de Pauwelstraat, de (zuid)oostelijke grens door de Itegemsesteenweg en de (zuid)westelijke door de Grote Nete zelf.

Het landschap omvat tevens een aantal historisch belangrijke elementen, waaronder het kasteel van Herlaar, met de watermolen aan de Wimp, de herberg 't Schipke, enkele oude boerderijen, dreven, loofbossen en hooilanden met houtkanten. Met daarbij nog enkele waterlopen, weilanden, bolle akkers en bomenrijen heeft het nog vrij gave landschap tevens een hoge esthetische waarde.

Tenslotte is het gebied ook van bijzonder natuurwetenschappelijke belang door de uitgestrekte loofbossen met hun kenmerkende flora, de elzenbroekbossen en de graslanden met verlandingsvegetaties en restanten van zuur laagveenmoeras. Het geheel herbergt een aantal zeldzame en bedreigde broedvogels zoals de Boomvalk, de Kerkuil, de Bosuil en de Roodborsttapuit.

Info: Koen.Jongbloet@vlaanderen.be , woordvoerder (02/553 23 11)