Universiteit Gent sluit raamakkoord met het Vlaams Instituut voor de zee

Gepubliceerd op 21/08/2012

Op 23 augustus sluit de Universiteit Gent een uniek samenwerkingsakkoord met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Niet minder dan 24 onderzoekseenheden uit vijf faculteiten, verenigd in de cluster Marine@UGent, zullen intensiever met het VLIZ gaan samenwerken inzake zeeën en kusten. Een loods ter hoogte van het “Marien Station Oostende” (Oosteroever) zal ingericht worden ten behoeve van de UGent onderzoekers. Verwacht wordt dat dit en alle andere acties omkaderd door dit akkoord tot heel wat nieuwe onderzoeksresultaten en afgeleide acties zal leiden.

De Universiteit Gent heeft een nationale en internationale reputatie inzake fundamenteel en toegepast onderzoek op het vlak van de mariene wetenschappen en -technologie. Om die kracht bij te zetten, richtte de UGent recent het onderzoeksconsortium “Marine@UGent” op.

Niet minder dan 45 professoren uit 24 onderzoekseenheden verbonden aan diverse faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen, Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Rechtsgeleerdheid, Diergeneeskunde) maken er deel van uit. Samen verrichten ze onderzoek rond thema’s en disciplines zo breed als daar zijn: visgedrag en anatomie, mariene voedselveiligheid; maritiem recht; biodiversiteit van zeeën en kusten en de menselijke impact erop; zeevervuiling en ecotoxicologie; aquacultuur; cartografie; microbiologie; de studie van de zeebodem; mariene fossielen; ontwikkeling van golfenergieconvertoren; ruimtelijke planning aan de kust en op zee; maritieme techniek etc. Alle gangbare actuele onderwerpen vermeld in de ‘Ostend Declaration’ (EurOcean 2010), zoals klimaatswijziging en een duurzame exploitatie en beheer van mariene rijkdommen, komen hierbij aan bod.

“Deze multidisciplinariteit en de wil om meer actief samen te werken rond één thema, de zee en kust, maakt van dit consortium een uniek gegeven. Door de krachten te bundelen met het VLIZ kan bovendien nauwer aansluiting worden gezocht bij de centraal ondersteunende rol en taken die het Vlaams Instituut voor de Zee vervult”, stelt Prof. Dr. Colin Janssen, voorzitter van Marine@UGent en tevens ondervoorzitter van het VLIZ en voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ die de banden met de zeewetenschappelijke wereld verzorgt.

Het VLIZ is in 1999 opgericht om een brede ondersteuning te bieden aan de 1500 zee- en kustwetenschappers actief in de diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen die Vlaanderen kent. Een substantieel deel van dit zeewetenschappelijk landschap is verbonden aan de UGent. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit het aanbieden van scheepstijd en apparatuur op de onderzoeksvaartuigen RV Zeeleeuw en RV Simon Stevin, de ontsluiting van een zeebibliotheek, het ontsluiten en archiveren van data en het zichtbaar maken en maximaal uitwisselen van wetenschappelijke kennis en expertise via allerlei publicaties, evenementen en netwerkmomenten. Zelf mag het VLIZ geen onderzoek uitvoeren waardoor het de handen vrij heeft voor deze faciliterende rol. “In de voorbije dertien jaar heeft het instituut bewezen zowel nationaal als internationaal zeer performant te zijn, getuige onze verankering in heel wat internationale netwerken en de recente vernieuwing van onze beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid”, stelt Jan Mees, algemeen directeur van het VLIZ. “Daartegenover staat dat de Universiteit Gent historisch gezien heel wat expertise in zeeonderzoek heeft opgebouwd. De samenwerking met de respectievelijke diensten en professoren aan de UGent vanuit het VLIZ is dan ook sinds onze oprichting altijd zeer vruchtbaar geweest. Met de bundeling van krachten binnen de UGent zal niet alleen de efficiëntie verder toenemen; het opent ook heel wat perspectieven naar een nieuwe boost in marien onderzoek en technologische innovatie. Het samenbrengen van een zeer gevarieerde onderzoeksexpertise met een pool aan ondersteunende services belooft vuurwerk”.

Het raamakkoord creëert een algemeen kader voor samenwerking rond vijf hoofdassen. Naast het bevorderen van de interfacultaire en multidisciplinaire samenwerking met het VLIZ, erkennen beide instellingen elkaars specifieke rol en uitstraling. Tevens engageert het VLIZ zich om het Gentse onderzoek maximaal zichtbaar te maken en waar nodig, bijkomende specifieke institutionele samenwerkingsverbanden af te sluiten met UGent onderzoeksgroepen. Het ontsluiten van onderzoeksresultaten via kunst, zoals het Marine Art project gepland in 2013 i.s.m. het deeltijds kunstonderwijs, past in deze categorie. Dit samenwerkingsakkoord vermeldt tenslotte ook dat het een nieuw multifunctioneel laboratorium te Oostende (in de walfaciliteiten “Marien Station Oostende”) en serrefaciliteiten te De Haan ter beschikking stelt aan de UGent onderzoekers en studenten. Naar inzet van onderzoeksapparatuur heeft VLIZ eerder al toegezegd het onbemande duiktuig ROV Genesis, aangekocht door de UGent, in beheer te nemen en ter beschikking te stellen van de Vlaamse onderzoekswereld.

De raamovereenkomst tussen het VLIZ en de Universiteit wordt op 23 augustus 2012 plechtig ondertekend door Prof. Dr. Paul Van Cauwenberge, rector van de Universiteit Gent en door Prof. Dr. Jan Mees, algemeen directeur van het VLIZ. Ze gaat in op de dag van ondertekening en heeft een initiële loopduur van vijf jaar.

Bron : Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)