19/01/2018

Tweede uitbreiding van erkend natuurreservaat E-337 “Markvallei” te Hoogstraten en Baarle-Hertog

Terug naar artikeloverzicht

Op 30 november 2017 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het natuurreservaat “Markvallei” te Hoogstraten en Baarle-Hertog.

De Minaraad heeft beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De Minaraad wees in bovenstaand advies op het belang van de reservaten als instrumenten, prioritair geschikt voor habitats die een gespecialiseerd en actief beheer over de langere termijn vereisen, met aan natuur verbonden publieke diensten als hoofdfunctie.

Verder brachten de partners in de Minaraad volgende opmerkingen naar voor.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen merkt op dat het concept van visiegebied niet meer van toepassing is en dat uitbreidingszones met voorkooprechten afgeschaft zijn. Daarenboven ziet Landelijk Vlaanderen niet in op welke basis ANB de bepalingen over jacht en bijzondere jacht niet goedkeurt.

Hubertus Vereniging Vlaanderen 

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft geen opmerkingen bij dit dossier.

Boerenbond

De afbakening van het visiegebied Frankenberg + Afbakening Visiegebied Halsche Beemden zijn buiten proportie. Het merendeel is agrarisch gebied en nog in landbouwgebruik. De visiegebieden Lange Beemden en Meerseldreef zijn niet functioneel voor een grotere natuurstructuur. Ze versnipperen het gebied alleen maar. Boerenbond vraagt dan ook de visiegebieden uit het dossier te schrappen. In de percelen die voor erkenning worden voorgedragen, worden verschillende ontbossingen voorgesteld. Boerenbond onderschrijft de analyse van het ANB dat dit geen ontbossingen zijn die gebeuren in functie van de realisatie van IHD.    Daarvoor geldt dus, cfr artikel 90bos van het bosdecreet, de facto een ontbossingsverbod, tenzij er een ontheffing wordt verleend. 

Ook voor de aanleg van de parking wordt hier een ontbossing voorgesteld, hier wordt het bestaand bos zelfs niet vervangen door andere natuur, maar door (semi)verharding. Er kan op geen enkele manier uit het dossier opgemaakt worden wat de andere onderzochte alternatieven zijn, en in welke mate dit de oplossing is met de minste impact op aanwezige natuur-en boswaarden. Boerenbond vraagt dat dit verder uitgeklaard wordt vooraleer hieromtrent een beslissing wordt genomen.

Natuurpunt

Natuurpunt is het eens om voor de ontbossingen ten gevolge van heide, graslanden, boomgaard en parking een omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning) met compensatievoorstel aan te vragen.

In kader van het bosbeheer is het de bedoeling om de open plekken te laten 'wandelen' doorheen het bos. Er zullen open plekken worden gemaakt die mogen dichtgroeien. Tijdens dit proces wordt er grenzend aan een open plek weer een nieuwe gemaakt. Op deze manier zijn er constant open plekken aanwezig  met verschillende leeftijdsstadia wat ten goede komt van zoveel mogelijk planten en dieren die hiervan gebruik maken.

Ecologisch en esthetisch waardevolle bomen worden hierbij uiteraard gespaard. De bosranden worden bij voorkeur aangelegd op overgangen naar open vegetatie, die gericht zijn naar het zuiden, wat interessant is voor vlinders. Er wordt ook niet gekozen voor een bosbegrazing op de ter erkenning aangevraagde percelen. 

Tweede uitbreiding van erkend natuurreservaat E-337 “Markvallei” te Hoogstraten en Baarle-Hertog

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid