20/04/2018

Toenemende waterrisico’s staan duurzame ontwikkeling in de weg

Terug naar artikeloverzicht

Waar zal te veel, te weinig of te vies water in 2050 impact hebben op het leven van mensen? Wat betekenen de groeiende wereldbevolking, verdere verstedelijking en klimaatverandering voor deze waterrisico’s, beschikbaarheid van voedsel en migratie? Het PBL-rapport The geography of future water challenges geeft met indringende beelden inzicht in de mondiale wateropgaven tot 2050.

Het PBL-rapport laat onder meer zien dat de voedselproductie in de nu al kwetsbare gebieden verder onder druk zal komen te staan wanneer de huidige trends doorzetten. Verbeterd watermanagement kan de landbouwproductie in delen van onder andere Sub-Sahara Afrika, centraal Azië en het Midden-Oosten met meer dan 40% doen toenemen.  Het aantal mensen in overstromings-gevoelige gebieden neemt toe van ruim 1 miljard tot circa 1,6 miljard en de rivieren en kustzeeën zullen verder vervuilen, vooral door een verwachte verdubbeling van de lozing van ongezuiverd afvalwater vanuit de snelgroeiende steden in ontwikkelingslanden.

Grootste watergerelateerde uitdagingen

Droogte, overstromingen en slechte sanitaire voorzieningen zorgen voor de grootste watergerelateerde uitdagingen. Vooral het gebrek aan sanitaire voorzieningen (riolering en drinkwatervoorziening) treft jaarlijks een groot deel van de wereldbevolking. Naar verwachting hebben in 2050 ruim 2 miljard mensen nog onvoldoende sanitaire voorzieningen, wat leidt tot veel ziektes en overlijden. Door een combinatie van een sterke bevolkingsgroei, een toenemend tekort aan water en een laag inkomen per hoofd van de bevolking, zou Afrika een hotspotgebied kunnen worden voor migratie en mogelijk ook voor water-gerelateerde conflicten. Verder kunnen de 3700 nieuw geplande dammen voor waterkrachtcentrales in combinatie met de toenemende watervraag tot groeiende spanningen leiden in grensoverschrijdende rivierstroomgebieden.

 

Jaarlijks worden grote aantallen mensen getroffen door droogte en overstromingen en overlijden veel mensen door slechte drinkwaterkwaliteit en onvoldoende sanitaire voorzieningen.

 

Waterbeleid en duurzaamheidsdoelen

Het rapport laat zien dat zonder verbetering van het waterbeleid en zonder aanpassing aan klimaatverandering de mondiale duurzaamheidsdoelen niet binnen bereik komen. Het rapport toont daarmee de urgentie om op een voldoende grote schaal tot een samenhangende aanpak te komen en onderstreept het belang van de samenwerking tussen verschillende maatschappelijke partijen om oplossingen te initiëren. De dryland regio’s, de steden, de grensoverschrijdende rivierstroomgebieden en de kustzones en delta’s zijn de mondiale hotspots voor die zoektocht naar samenhangende oplossingen.

 

Water is van groot belang voor een duurzame ontwikkeling en is sterk verbonden met een groot aantal duurzaamheidsdoelen, de zogeheten Sustainable Development Goals.

 

Over The geography of future water challenges

De studie is uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat.

Het PBL heeft in samenwerking met Deltares, Wageningen Universiteit en Research, IHE-Delft, Clingendael Instituut, Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht en Blueland de uitdagingen op het gebied van water op een overzichtelijke manier gepresenteerd in The geography of future water challenges. Uitgaande van het ‘business-as-usual’ scenario zal de problematiek rond water toenemen, maar er zijn vele mogelijke, geïntegreerde oplossingen waarmee deze trend gebogen kan worden naar een duurzame en klimaatbestendige wereld. 

 

Bron: © Planbureau voor de Leefomgeving