20/11/2023

Stikstofdioxide in lucht bij Kortrijk ruim onder EU-grenswaarde

schone lucht met vliegers
Terug naar artikeloverzicht

De hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht in de omgeving van de E17 en in de buurt van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost ligt ruim onder de Europese grenswaarde. Dat blijkt uit luchtmetingen die het Departement Omgeving organiseerde samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de lokale besturen van Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem. De metingen gebeurden in het kader van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) K-R8.  Dat GRUP moet onder meer de leefbaarheid en mobiliteit bij Hoog-Kortrijk en Kortrijk-Oost verbeteren.  De metingen hebben als doel de luchtkwaliteit van de bestaande situatie te vergelijken met de luchtkwaliteit wanneer het GRUP gerealiseerd is.  

Stikstofdioxide is een schadelijk gas in de uitlaatgassen van auto’s  en een belangrijke indicator voor slechte luchtkwaliteit. De luchtmetingen gebeurden op 31 locaties in het projectgebied. Elke twee weken werd de concentratie stikstofdioxide (NO2) gemeten via kleine meettoestellen. De locaties bevonden zich in de buurt van wegen, woningen en kwetsbare locaties zoals scholen. Daarnaast werden er ook metingen uitgevoerd aan de meetstations van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in Zwevegem en Roeselare. 

De gemeten jaargemiddelden (een gemiddelde van de gemeten waarden per locatie van januari tot december 2022.) bedragen voor stikstofdioxide tussen 13 en 28 µg/m³. Dat is lager dan algemeen genomen in Gent en Antwerpen en ruim onder de huidige bindende Europese grenswaarde van 40 µg/m³. Ter hoogte van de E17 vallen de resultaten beter mee dan gevoelsmatig verwacht omdat de E17 in een sleuf ligt en de slechte lucht er blijft hangen.

Hogere waarden van stikstofdioxide werden wel gemeten ter hoogte van de invalswegen van en naar de stad. Op deze locaties is  het nodig meer in te zetten op duurzame vervoermiddelen en een goede doorstroming van het verkeer. Geen enkel meetpunt haalde de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk 10 µg/m³.  Maar dit is geen bindende waarde.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving: Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving: 

Voor ons leefmilieu én de gezondheid van ons allemaal is het positief dat Kortrijk zo goed scoort bij de metingen. De hoeveelheid stikstofdioxide zit niet alleen ruim onder de Europese grenswaarde, maar de luchtkwaliteit is ook nog eens beter dan in grote steden zoals Antwerpen en Gent. We hechten enorm veel belang aan de Vlaamse luchtkwaliteit, dus het is goed dat we in Kortrijk positieve resultaten vaststellen.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: De mobiliteit en leefbaarheid in en rond Kortrijk staat onder druk door meer files en meer (vracht)verkeer. Met K-R8 zoeken we naar sterke oplossingen om de mobiliteit te verbeteren, ook door meer in te zetten op het openbaar vervoer en vlotte fietsverbindingen wat bijdraagt tot een leefbare en gezonde omgeving.

Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Klimaat en Biodiversiteit Kortrijk: Ik wil de vrijwilligers uitdrukkelijk bedanken die tweewekelijks de meetlocaties bemeten en bemonsterd hebben. Zij maakten deze campagne mee mogelijk. We bekijken samen met de VMM of we deze meetcampagnes ook in de ruimere omgeving van onze stad kunnen verderzetten.

Leefbaarheid verhogen met GRUP K-R8 

De meetresultaten worden opgenomen in het milieuonderzoek naar aanleiding van het GRUP K-R8.  Ze brengen de bestaande luchtkwaliteit in kaart.  Met behulp van luchtmodellen zal worden onderzocht wat de effecten van het GRUP zijn op de luchtkwaliteit in vergelijking met de bestaande situatie. Dat milieuonderzoek moet nog starten. 

Het GRUP K-R8 heeft als doel de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost te verbeteren door infrastructuurwerken die mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen beter op elkaar afstemmen. In het kader van het GRUP word onderzocht hoe onder meer de luchtkwaliteit, de bereikbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid kunnen verbeterd worden. Eerder gebeurden er ook al geluidsmetingen. K-R8 is een samenwerking tussen het Departement Omgeving, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de provincie West-Vlaanderen, intercommunale Leiedal, de steden Kortrijk en Harelbeke en de gemeente Zwevegem.

Volgende stappen

Het GRUP K-R8 zit op dit moment in de fase van de scopingnota, dat wil zeggen de startnota met de inspraakreacties. De onderzoeken die nu gebeuren zijn onder meer het gevolg van de inspraakreacties.  Naast milieueffecten worden ook ruimtelijke aspecten, mobiliteit, veiligheid en kosten-baten onderzocht. Een volgende stap in de procedure is de opmaak van het ontwerp-GRUP. 

Info

Alle meetresultaten en achtergrondinformatie over het GRUP K-R8 zijn terug te vinden via  omgeving.vlaanderen.be/grup-k-r8

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid