10/09/2020

Stedelijk afvalwater: een betere opvang en behandeling in de hele EU helpt milieuverontreiniging terug te dringen

afvalwater
Terug naar artikeloverzicht

De Commissie heeft vandaag het tiende verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater gepubliceerd. Uit dit verslag blijkt dat afvalwater in Europese steden en gemeenten over het algemeen beter wordt opgevangen en behandeld, maar dat niet alle lidstaten evenveel succes boeken. Het verslag maakt deel uit van de inspanningen van de Commissie om vervuiling tot nul terug te brengen en gaat vooraf aan de strategie inzake chemische stoffen, die de komende weken zal worden goedgekeurd.

Uit het tiende verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater blijkt dat de EU-regels inzake de opvang en behandeling van afvalwater in sterke mate worden nageleefd en dat er ten opzichte van de vorige verslagperiode vooruitgang is geboekt. Dit helpt milieuverontreiniging te voorkomen. Hoewel de tendens positief blijft, is de volledige naleving van de richtlijn nog niet bereikt. Financiering en planning vormen nog steeds de grootste uitdagingen voor de watersector.

De EU-commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius, verklaarde: “Dit verslag bevestigt dat afvalwater in de hele EU steeds beter wordt opgevangen en behandeld. De EU-regels hebben een cruciale rol gespeeld bij de verbetering van de kwaliteit van de rivieren, meren en zeeën op ons continent en hebben een gunstige invloed op de gezondheid en de levenskwaliteit van de Europese burgers.Er is echter niet overal evenveel vooruitgang geboekt en in sommige EU-lidstaten moet afvalwaterinfrastructuur beter worden gepland en gefinancierd. We zullen nu alles in het werk stellen om in heel Europa nieuwe investeringen in milieu-infrastructuur en innovatie op dat gebied te stimuleren.

Uit het verslag blijkt dat 95 % van het afvalwater in de EU wordt opgevangen en dat 88 % biologisch wordt behandeld. Hoewel de tendens positief is, is er nog werk aan de winkel: 1 % van het stedelijk afvalwater wordt nog steeds niet opgevangen en meer dan 6 % wordt onvoldoende behandeld om aan de normen voor secundaire biologische behandeling te voldoen. Het huidige investeringsniveau is in veel lidstaten te laag om de naleving van de richtlijn op lange termijn te bereiken en te handhaven: verschillende steden en gemeenten in de EU moeten nog steeds infrastructuur voor de opvang van afvalwater aanleggen of moderniseren en moderne zuiveringsinstallaties bouwen.

Een onlangs gepubliceerde studie van de OESO geeft de Europese Unie een duidelijk beeld van de investeringstekorten. De Commissie zal met de betrokken lidstaten samenwerken en waterzuivering en sanitaire voorzieningen als topprioriteit in het nieuwe meerjarig financieel kader en het herstelplan voor Europa opnemen zodat de lidstaten optimaal kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden die het financieel kader en het herstelplan bieden.

Het verslag heeft betrekking op meer dan 23 500 steden en gemeenten in de EU waarop de richtlijn van toepassing is en waar huishoudens en de industrie jaarlijks meer dan 610 miljoen inwonerequivalenten afvalwater genereren. Dit komt overeen met ongeveer 490 miljoen badkuipen afvalwater per dag.

Achtergrond

De richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat hun gemeenten, steden en woongebieden afvalwater naar behoren opvangen en behandelen. Onbehandeld afvalwater kan besmet zijn met schadelijke chemische stoffen, bacteriën en virussen, en vormt dus een risico voor de menselijke gezondheid. Onbehandeld water bevat eveneens nutriënten zoals stikstof en fosfor, die zoet water en het mariene milieu kunnen aantasten omdat ze leiden tot een excessieve groei van algen, waardoor ander leven verstikt. Dit proces wordt eutrofiëring genoemd. In 2019 is een evaluatie van de richtlijn gepubliceerd, waarin werd geconcludeerd dat zij over het algemeen geschikt is voor het beoogde doel, maar dat er ruimte voor verbetering is.

Volgende stappen

De Commissie is begonnen met een effectbeoordeling ter beoordeling van de verschillende beleidsopties om de richtlijn te moderniseren. Zo moeten onder andere manieren worden gevonden om verontreinigende stoffen waarover de bezorgdheid toeneemt, zoals geneesmiddelen en microplastics, op te vangen en te behandelen en moet worden nagegaan of regelmatig toezicht op afvalwater de paraatheid van de EU voor het beheer van de COVID-19-pandemie of soortgelijke ziekten kan verhogen. In het kader van deze effectbeoordeling zal er uitgebreid overleg zijn met relevante belanghebbenden.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over stedelijk afvalwater: tiende verslag over de uitvoering

Tiende verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

Behandeling van stedelijk afvalwater in Europa — Indicatoren

 

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2020