24/06/2019

Start openbaar onderzoek projectrapport natuurinrichtingsproject Wellemeersen

Terug naar artikeloverzicht

24 juni 2019 - Voor het natuurinrichtingsproject Wellemeersen werd recent het projectrapport opgemaakt met een overzicht aan maatregelen om de natuur te herstellen, te beschermen of te ontwikkelen. Het projectrapport ligt gedurende een maand in openbaar onderzoek. 

Openbaar onderzoek en infomarkt

Het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender kreeg een officieel startsein van de bevoegde Vlaamse minister op 19 april 2018. Het projectgebied is 316 ha groot en omvat de deelzones Wellemeersen, Kapellemeersen en de Oude Dendermeersen, op het grondgebied van Denderleeuw, Aalst, Liedekerke en Affligem.

Het projectrapport en de lijst van belanghebbenden (eigenaars en gebruikers) gaan nu in openbaar onderzoek. Dat betekent dat deze documenten van 25 juni tem 25 juli 2019 ter inzage liggen in het gemeentehuis van de betrokken gemeenten. Iedereen die dit wenst, kan aanvullingen, opmerkingen, suggesties of bezwaren indienen. De bezwaren kunnen leiden tot aanpassing van het projectrapport en/of de lijst van belanghebbenden.
Alle betrokken eigenaars en gebruikers van gronden in het gebied ontvingen recent hierover een brief. Het projectrapport is gedurende de periode van het openbaar onderzoek eveneens vrij raadpleegbaar onder het thema openbaar onderzoek op deze website.
Op dinsdagavond 25 juni is er een infomarkt over het project. Deze gaat door in de raadzaal van het Administratief Centrum in Denderleeuw (Alfons De Cockstraat nr 1), van 17u tot 19u en van 19.30 tot 21.30u.

Op 3 en 4 juli zijn er voor belanghebbenden zitdagen in Liedekerke en Denderleeuw. Via de website van de VLM kan hiervoor vanaf 25 juni online een afspraak worden gemaakt.

 

 

Voorgestelde maatregelen voor natuurinrichting

In het natuurinrichtingsproject staan herstel en ontwikkeling van natuur centraal. Het gebied Wellemeersen en omgeving is rijk aan kansen, maar kende de laatste decennia een achteruitgang op vlak van Europese natuurwaarden omdat de watertoestand veranderde. De Rijt, die ook huishoudelijk afvalwater bevat, stroomt gedeeltelijk de Wellemeersen in, waardoor het gebied steeds natter wordt. Hierdoor wijzigt de plantengroei.

De uitdaging bestaat er in om terug een waterdoorstroming te krijgen in het gebied. Door het oppervlaktewater af te voeren, kan grondwater terug opborrelen en groeien er ook specifieke planten zoals dotterbloem, waterviolier of moesdistel.

Daarnaast is er ook aandacht voor een herstel en ontwikkeling van natuur en landschap, een betere en kwaliteitsvolle bosstructuur met gevarieerde bosranden en een natuurgericht bosbeheer. Concreet is het de bedoeling om wilgenbosjes te laten ontwikkelen naar valleibossen met elzen en essen. Ook de uitbreiding van de leefruimte voor weide- en moerasvogels en de ontwikkeling van een halfopen landschap bestaande uit bloemrijke graslanden en moerassen, met daartussen houtkanten, bomenrijen en ijle bossen, staan op het programma.

Ook de mensen worden niet vergeten. Waar mogelijk, zal het recreatief aanbod verbeteren en uitbreiden. De uitdaging bestaat er in om het gebied toegankelijker te maken en de recreatie beter te organiseren. Concreet betekent dit nieuwe en verbeterde paden, betere toegangen, picknickplekken, zitbanken en een aantal uitkijkpunten.

Partnerschap

De realisatie van dit project gebeurt in overleg en samenwerking met heel wat organisaties en burgers. De partners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het project Wellemeersen zijn: het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de NMBS, de Vlaamse Waterweg, de stad Aalst, de gemeenten, Affligem, Denderleeuw en Liedekerke, de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, Natuurpunt, eigenaars en gebruikers.

Meer lezen over het natuurinrichtingsproject kan via de projectfiche

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid