09/12/2016

Staatssteun: Commissie keurt Belgische steun voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare offshore-energiebronnen goed

Terug naar artikeloverzicht

De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat de Belgische plannen voor de financiering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare offshore-energiebronnen in overeenstemming zijn met de staatssteunregels van de EU. De maatregel zal ervoor zorgen dat de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU worden gehaald terwijl de concurrentie op de eengemaakte markt wordt gehandhaafd.

De Commissie heeft ook haar goedkeuring verleend voor steun voor de windmolenprojecten Rentel en Norther.

De Commissie heeft vastgesteld dat de regeling en de twee individuele projecten de integratie van hernieuwbare elektriciteit in de markt bevorderen, in overeenstemming met de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014 van de Commissie. De Commissie heeft geconcludeerd dat de regeling en de twee projecten het aandeel groene stroom zullen vergroten en de vervuiling zullen terugdringen, terwijl concurrentieverstoringen als gevolg van de staatssteun beperkt zullen blijven. Ze zullen België helpen zijn doelstelling voor 2020 om 13 % van zijn energiebehoeften uit hernieuwbare bronnen te halen, te bereiken.

Belgische regeling voor hernieuwbare offshore-energie

In het kader van de regeling zal de federale energietoezichthouder (CREG) exploitanten certificaten verlenen voor offshore-energie uit hernieuwbare energiebronnen. De exploitanten kunnen die certificaten verkopen aan de transmissiesysteembeheerder Elia tegen een meerprijs bovenop de prijs die ze krijgen voor op de markt verkochte elektriciteit.

De steunregeling wordt gefinancierd door een opslag die uiteindelijk door de elektriciteitsconsumenten wordt betaald. Om discriminatie ten aanzien van buitenlandse producenten van hernieuwbare energie als gevolg van het financieringsmechanisme te vermijden, heeft België toegezegd de regeling vanaf 1 januari 2017 gedeeltelijk open te stellen voor buitenlandse producenten van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

De windmolenprojecten Norther en Rentel

België zal ook steun verlenen voor de bouw van een windmolenpark met een capaciteit van 296 MW (het project Rentel) en een windmolenpark met een capaciteit van 350 MW (het project Norther). Beide projecten zijn gelegen in het Belgische deel van de Noordzee. Aan de exploitanten worden ook certificaten voor de geproduceerde energie afgegeven, die ze aan Elia kunnen verkopen tegen een meerprijs bovenop de prijs die ze krijgen voor op de markt verkochte elektriciteit. Op basis van de door België verstrekte informatie is het steunniveau in overeenstemming met de richtsnoeren en is er geen sprake van overcompensatie. Beide projecten zullen ten dele worden gefinancierd door de Europese Investeringsbank via het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).

Achtergrond

Op grond van de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014 van de Commissie kunnen lidstaten onder bepaalde voorwaarden steun verlenen voor hernieuwbare energiebronnen. Doel van de richtsnoeren is Europa in staat te stellen zijn ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen te halen en tegelijk concurrentieverstoringen op de interne markt en de kosten voor de belastingbetaler tot een minimum te beperken

Het investeringsplan voor Europa is erop gericht Europese investeringen aan te zwengelen om banen en groei te creëren door bestaande financiële middelen slimmer te gebruiken, belemmeringen voor investeringen weg te nemen, investeringsprojecten zichtbaarder te maken en daarvoor technische bijstand te verlenen. De eerste resultaten van het investeringsplan zijn al zichtbaar. Verwacht wordt dat de projecten en overeenkomsten die tot dusver zijn goedgekeurd voor financiering uit het Europees Fonds voor strategische investeringen in totaal 154 miljard EUR aan investeringen zullen genereren in 27 lidstaten en circa 377 000 kleine en middelgrote ondernemingen zullen ondersteunen. Op 14 september 2016 heeft de Commissie voorgesteld het EFSI uit te breiden door de slagkracht te vergroten, de looptijd te verlengen en de sterke punten te ontwikkelen.

Een niet-vertrouwelijke versie van het besluit wordt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, gepubliceerd in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie onder zaaknummer SA.45867. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News

 

Bron:: © European Union, 1995-2016