03/07/2003

Sprokkelnieuws

Terug naar artikeloverzicht

Brochure "Milieusubsidies in Vlaanderen" geactualiseerd

Bedrijven maken vaak nog te weinig gebruik van financile ondersteuning bij hun milieu-investeringen. Argus heeft sinds 1995 een overzichtelijke brochure uitgewerkt waarin alle directe en indirecte subsidies worden toegelicht. De essentie van de steunmaatregel (doel, voorwaarden, omvang) komt aan bod evenals de contactgegevens en zo mogelijk websites voor meer informatie.
Subsidiemaatregelen veranderen echter vaak. Daarom werd deze brochure op de ARGUSwebsite geplaatst. Zo heb je steeds de meest recente gegevens ter beschikking. Bijkomend voordeel is dat je rechtstreekse links hebt naar contactadressen en websites.

--> URL-algemeen : www.argusmilieu.be

 

2. Handleiding voor bedrijfsvervoerplannen
 
Op de website van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) vind je een handleiding voor het opstellen van bedrijfsvervoerplannen. Dit  zeer volledig document biedt informatie over alles wat kan worden gedaan binnen een onderneming die haar mobiliteit op een meer milieuvriendelijke wijze wil beheren.

--> URL-algemeen : www.ibgebim.be

 

3. Brochure 'Asbest en asbestafval' (versie 18 februari 2003)

Het document asbest en asbestafval geeft je een nadere kijk op asbestafval. Het document omvat 2 delen: het bondige eerste deel bevat in hoofdzaak informatie over de wettelijke verplichtingen en voorzorgen die je moet of kan nemen wanneer je asbestafval verwijdert. In het tweede deel wordt het product asbest nader toegelicht: onderwerpen zoals onder meer de fysisch-chemische kenmerken van asbest, in welke toepassingen werd asbest veel gebruikt, wat is het gezondheidsrisico, hoe meet men de concentratie aan asbestvezels, hoe wordt gevaarlijk asbest deskundig verwijderd, waar op het Internet vind je informatie over asbest en een aantal regelmatig gestelde vragen komen in dit deel aan bod. 

--> URL-algemeen : www.ovam.be

 

4. Brochure 'Extensieve groendaken'

De Afdeling Bos en Groen biedt je een uitgebreide brochure over extensieve groendaken aan.

De opzet van deze brochure is een inleiding te geven over het fenomeen "groendak", toelichting te geven bij de verschillende definities die in omloop zijn en antwoorden te bieden op een aantal vragen over deze moderne vorm van groenvoorziening. Inhoudelijk zal de nadruk liggen op extensieve groendaken, waarnaast de overige groendaktypen beperkter behandeld worden om een volledig beeld te kunnen geven van de mogelijkheden.

--> URL-algemeen : www.mina.vlaanderen.be


5. Brochure 'Weten over eten'

Hoe zit de vork aan de steel?
Een antwoord op uw vragen over vreemde stoffen in onze voeding!

Het opzet van deze brochure is duidelijk : via een formule van vraag en antwoord de consument bevattelijke, heldere en betrouwbare informatie leveren over allerlei vreemde stoffen die in het voedsel aanwezig zijn, over hun oorsprong, hun gebruik, het eventuele risico dat zij meebrengen voor de volksgezondheid, over mogelijke alternatieven, over de vele controles die de diverse diensten uitvoeren, over ... Kortom, een beeld schetsen van wat er onzichtbaar allemaal in ons voedsel zit en hoe veilig of ... onveilig dit is.

--> URL-algemeen : www.favv.be

 

6. MIRA-BE, beleidsevaluatierapport

En van de decretale opdrachten van MIRA is het gevoerde milieubeleid te beschrijven en te evalueren. Het eerste MIRA-BE (BE staat voor beleidsevaluatie) rapporteert vier gevalsstudies in de beleidsvelden 'water' en 'afval' :
" Milieuvergunningverlening in afvalwatergebonden dossiers
" Gemeenten en de uitbouw van de infrastructuur voor afvalwaterzuivering
" Milieubeleidsovereenkomsten ter uitvoering van de aanvaardingsplicht
" Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen.
Er is ook een hoofdstuk gewijd aan beleidsevaluatie in het algemeen.

--> URL-algemeen : www.vmm.be