Sectoren bepalen mee toekomstig waterbeleid Netebekken

Gepubliceerd op 06/06/2002

En van de strategische projecten van de Vlaamse minister van leefmilieu en Landbouw is het project Integraal Waterbeleid. De bedoeling is het versnipperde waterbeleid en -beheer in Vlaanderen te herorinteren om de steeds complexer wordende waterproblemen van de 21ste  eeuw het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast is het ook de bedoeling om te werken in de geest van de Europese Kaderrichtlijn Water, die eind 2000 werd goedgekeurd.

De Vlaamse regering werkt aan de implementatie van deze richtlijn in de wetgeving via een decreet Integraal Waterbeleid. Daarnaast wordt sinds begin dit jaar in de 11 Vlaamse rivierbekkens hard gewerkt aan het opstellen van integrale bekkenbeheersplannen. In een  bekkenbeheersplan wordt in overleg met alle betrokkenen een visie ontwikkeld op een duurzaam waterbeheer. Deze plannen moeten de bouwstenen worden voor de internationale  stroomgebiedbeheersplannen voor de Schelde en de Maas die volgens de kaderrichtlijn moeten opgesteld worden.

In het Netebekken - dat als pilootbekken fungeert - is het planproces verder gevorderd. Momenteel loopt er volop de sectorale analyse. Die omvat een inventarisatie van de aanspraken op water van de verschillende sectoren  die in het bekken actief zijn, en van de knelpunten en win-winsituaties die deze sectoren hierbij ervaren.

Op 5 juni vond in het Cultureel Centrum De Werft in Geel een workshop plaats. Tijdens deze workshop ging een aantal sectorvertegenwoordigers uit het Netebekken met elkaar in discussie over een aantal voor het integraal waterbeheer relevante thema's zoals meer ruimte voor water en multifunctioneel ruimtegebruik, rivierherstel, rationeel watergebruik, gebruik van grondwater enz.

Met de workshop wil het Netebekkencomit de "waterkennis" en inzichten bij de sectoren in de regio vergroten. Deze waterkennis, niet alleen gezien door de bril van de waterbeheerder, is samen met de bereidheid tot samenwerking hard nodig om het toekomstige waterbeleid voor het Netebekken uit te tekenen.  De workshop "knelpunten en kansen" past dan ook in de beoogde participatie van de verschillende doelgroepen bij de opmaak van het eerste bekkenbeheersplan. In de volgende fase van het planproces zullen de sectorale visies geconfronteerd worden met de draagkracht van het watersysteem in het Netebekken. Op dat ogenblik zal dan met veel creativiteit en kennis van zaken naar oplossingen moeten gezocht worden voor de talloze waterkwesties in het Netebekken. Voor de goede gang van zaken is het bovendien essentieel dat de verschillende sectorvertegenwoordigers telkens goed overleggen met hun respectievelijke achterban. Maar ook zal er in de verschillende fasen gelegenheid voorzien worden voor ruim maatschappelijk overleg en inspraak.

De opgelegde timing is vrij strak: tegen eind 2003 moet het eerste ontwerp-bekkenbeheerplan een feit zijn.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be