02/12/2016

Schone energie voor alle Europeanen — Groeipotentieel voor Europa

Terug naar artikeloverzicht

Vandaag presenteert de Europese Commissie een pakket maatregelen om te zorgen dat de Europese Unie kan blijven concurreren nu de omschakeling naar schone energie de wereldwijde markt voor energie aan het veranderen is.

De Commissie wil dat de EU niet alleen overschakelt op schone energie, maar daarin wereldwijd een voortrekkersrol neemt. Daarvoor moet de EU haar CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% verminderen en tegelijkertijd haar economie moderniseren en voor alle Europeanen voldoende banen en groei creëren. Onze voorstellen van vandaag gaan uit van drie belangrijke doelstellingen: energie-efficiëntie moet op de eerste plaats komen, we moeten wereldwijd toonaangevend worden in hernieuwbare energie, en energie moet betaalbaar blijven voor de burger. 

Consumenten zijn actieve en centrale spelers op de energiemarkt van de toekomst. Overal in de EU moet de consument in de toekomst een ruimere keuze hebben. Iedereen moet energieprijzen makkelijker kunnen vergelijken en zijn eigen energie kunnen opwekken en verkopen. Door grotere transparantie en betere regelgeving kan het maatschappelijk middenveld een grotere rol spelen op de energiemarkt en sneller reageren op prijssignalen. Het pakket bevat ook een aantal maatregelen om de meest kwetsbare consumenten te beschermen.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter belast met de energie-unie, zei: “Het pakket van vandaag zal de omschakeling naar schone energie een impuls geven doordat we onze economie gaan moderniseren. Europa neemt al tien jaar lang het voortouw in de wereldwijde klimaatinspanningen, en ook nu geeft het het goede voorbeeld door de juiste voorwaarden te creëren voor duurzame banen, groei en investeringen. De voorstellen van vandaag betreffen alle sectoren van schone energie: onderzoek en innovatie, vaardigheden, gebouwen, industrie, vervoer, de digitale sector en financiën, om er maar een paar te noemen. De maatregelen geven alle Europese burgers en bedrijven de middelen om optimaal te profiteren van de omschakeling naar schone energie.”

Miguel Arias Cañete, EU-commissaris voor klimaatactie en energie, voegde daaraan toe:“Onze voorstellen stimuleren de vraag naar nieuwe technologie, dragen bij tot een gunstig investeringsklimaat, maken consumenten mondiger, zorgen voor efficiëntere energiemarkten en helpen ons onze klimaatdoelstellingen te halen. Ik ben vooral trots op de bindende doelstelling van 30% voor energie-efficiëntie omdat we daardoor minder afhankelijk worden van invoer, meer banen scheppen en de uitstoot terugdringen. Europa staat voor een revolutie op het gebied van schone energie. Net als in Parijs, moeten we ook nu samenwerken om succes te boeken. Met deze voorstellen heeft de Commissie het pad geëffend voor een concurrerender, moderner en schoner energiestelsel. Nu rekenen we op het Europees Parlement en de lidstaten om dit te realiseren.”

Met “Schone energie voor alle Europeanen”, zoals de Commissie haar pakket voorstellen heeft gedoopt, wil ze ook laten zien dat de omschakeling groeikansen biedt: er valt geld mee te verdienen. In 2015 werd wereldwijd al meer dan 300 miljard euro geïnvesteerd in schone energie. Dankzij het EU-beleid voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie kan die omschakeling concrete kansen opleveren voor Europese bedrijven. Door vanaf 2021 per jaar tot wel 177 miljard euro aan particulier en overheidskapitaal te mobiliseren, kan dit pakket het komende decennium een stijging van het bbp van 1% en 900.000 nieuwe banen opleveren.

“Schone energie voor alle Europeanen” omvat wetsvoorstellen over energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, de opzet van de elektriciteitsmarkt, een betrouwbare energievoorziening en regels voor het goede bestuur van de energie-unie. Bovendien wil de Commissie het ecodesign nieuw leven inblazen en een strategie uitstippelen voor geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit.

Verder bevat het pakket maatregelen voor meer innovatie in schone energie en de renovatie van gebouwen. Ook bevat het stimulansen om overheids- en particuliere investeringen aan te moedigen, het concurrentievermogen van Europese bedrijven te verhogen en de maatschappelijke impact van de omschakeling naar schone energie te verzachten. Tot slot onderzoeken we hoe de EU vanuit haar voortrekkersrol in schone energie landen elders in de wereld met technologie en diensten kan helpen om hun beleidsdoelstellingen te halen.

Achtergrond

In oktober 2014 heeft de Europese Raad overeenstemming bereikt over een klimaat- en energiekader voor 2030 met een ambitieuze doelstelling voor de hele economie: ten minste 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. De Overeenkomst van Parijs bewijst dat de EU de zaken juist heeft aangepakt. De uitvoering van het door de Europese Raad overeengekomen beleidskader voor energie en klimaat 2030 is een prioriteit in het kader van de follow-up van de Overeenkomst van Parijs.

De EU schept een gunstig klimaat voor de omschakeling naar een koolstofarme economie met allerlei beleidsmaatregelen en middelen binnen de strategie van de energie-unie, een van de 10 prioriteiten van de Commissie-Juncker.

De Commissie heeft al een paar belangrijke voorstellen gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en zo de EU-doelstellingen te halen. In 2015 heeft ze voorgesteld het EU-systeem voor emissiehandel zo te hervormen dat de energiesector en grote energieverbruikers hun uitstoot voldoende verlagen. In de zomer van 2016 heeft de Commissie voorstellen gedaan om de omschakeling naar koolstofarme technologie in andere sectoren van de Europese economie te versnellen. De voorstellen van vandaag vormen de sluitsteen van het klimaat- en energiekader voor 2030, met name wat betreft hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Alle wetgevingsvoorstellen die de Commissie in 2015 en 2016 met betrekking tot de energie-unie heeft ingediend, moeten in het Europees Parlement en de Raad prioriteit krijgen. 

Meer informatie

Alle documenten in het pakket Schone energie.

Factsheet: Energie-efficiëntie eerst: zuiniger en schoner

Factsheet: Wereldleider in hernieuwbare energie

Factsheet: Betaalbare energie voor de consument

Persbericht: Staatssteun: eindverslag sectoronderzoek capaciteitsmechanismen

Factsheet: Staatssteun: eindverslag sectoronderzoek capaciteitsmechanismen

Energie-unie (strategie)

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

 

Bron: © European Union, 1995-2016