30/03/2018

Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van artikel 4,§2,2° van het VLAREL

handdruk
Back to article overview

Om over de vereiste kennis en/of ervaring te beschikken kan een erkende bodemsaneringsdeskundige ook een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een zelfstandige (natuurlijk persoon). Die mogelijkheid is opgenomen in artikel 4, §2, 2° van het VLAREL. De betrokken zelfstandige kan zijn dienstverlening met betrekking tot die kennis of ervaring aan maximaal drie bodemsaneringsdeskundigen ter beschikking stellen.

De OVAM stelt vast dat meerdere bodemsaneringsdeskundigen samenwerkingsovereenkomsten hebben aangegaan die niet in overeenstemming zijn met artikel 4,§2,2° van het VLAREL.

Artikel 4§2 VLAREL stelt het volgende:
“Voor de toepassing van artikel 25/1 en 25/2 wordt verstaan onder beschikken over: ofwel zelf beschikken over, ofwel op continue basis ter beschikking hebben via:
1° een werknemer die zich via arbeidsovereenkomst ertoe verbindt om tegen loon en onder het gezag van de bodemsaneringsdeskundige arbeid te verrichten;
2° een zelfstandige op voorwaarde dat hij zijn dienstverlening met betrekking tot die kennis of ervaring maximaal aan drie bodemsaneringsdeskundigen ter beschikking stelt."

Een samenwerkingsovereenkomst aangegaan door een bodemsaneringsdeskundige met een bedrijf waarbij een werknemer wordt ter beschikking gesteld voor bepaalde vereiste kennis of ervaring, is niet in overeenstemming met artikel 4,§2,2° van het VLAREL.

De OVAM stelt verder ook vast dat bepaalde personen hun kennis in een bepaalde discipline of ervaring als zelfstandige aan meer dan 3 bodemsaneringsdeskundigen ter beschikking stellen. Bodemsaneringsdeskundigen die voor een welbepaalde kennis of ervaring beroep doen op een zelfstandige, moeten zich ervan verzekeren dat de betrokken persoon niet reeds als zelfstandige een samenwerkingsovereenkomst voor de betreffende kennis of ervaring gesloten heeft met drie andere bodemsaneringsdeskundigen.

Breng ons steeds op de hoogte als een samenwerkingsovereenkomst, op basis waarvan u als bodemsaneringsdeskundige een bepaalde verplichte kennis of ervaring ter beschikking hebt, stopgezet wordt.

Bodemsaneringsdeskundigen die, met het oog op beschikken over de vereiste kennis en/of ervaring, samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten die niet in overeenstemming zijn met artikel 4, §2, 2° van het VLAREL, moeten zich uiterlijk tegen 31 december 2018 in regel stellen.

Meldt nieuwe samenwerkingsovereenkomsten of stopzetting van samenwerkingsovereenkomsten aan de OVAM via kwaliteitsbeheerbib@ovam.be.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid