03/11/2022

Publieke raadpleging: ontwerp vierde nationaal implementatieplan voor persistente organische verontreinigende stoffen

natuur_veld.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Van 21 november 2022 tot en met  20 januari 2023 organiseren de federale en gewestelijke overheidsdiensten die bevoegd zijn voor aangelegenheden die onder het Verdrag van Stockholm vallen, een publieke raadpleging over een ontwerp voor een vierde nationaal implementatieplan van dit Verdrag inzake persistente organische verontreinigende stoffen.

Het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) van 2001 is een internationale overeenkomst om de productie of het gebruik van bepaalde producten die als te vervuild worden beschouwd te verminderen of te verbieden en om de onopzettelijke vorming en afgifte van andere chemicaliën te verminderen of te elimineren.

De toetreding van België tot het Verdrag van Stockholm houdt ook in dat het nationale plan regelmatig wordt bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen en de toevoeging van nieuwe POP's aan het verdrag. Het is in deze context dat dit vierde ontwerpplan aan deze raadpleging wordt voorgelegd.

Vanaf 21 november 2022 kan het ontwerpplan daartoe via deze website en de hierna volgende portaalsite geraadpleegd worden: http://consult-leefmilieu.beExternal website.

Iedereen die opmerkingen heeft met betrekking tot het ontwerp wordt verzocht die mee te delen aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze Federale Overheidsdienst zal instaan voor het bundelen van de ontvangen opmerkingen en voor het verspreiden ervan onder de bevoegde overheden. De opmerkingen moeten uiterlijk tegen 20 januari 2023 worden ingediend:

  • bij voorkeur per e-mail, met de vermelding “raadpleging POPs” (e-mailadres: consultation.pop@health.fgov.be);
  • of per post, met op de omslag de vermelding “raadpleging POPs” (adres: Galileelaan 5/2, 1210 Brussel).

De opmerkingen moeten duidelijk verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking hebben.

Meer informatie

Bekijk de informatie van de pubieke raadpleging uit het Staatsblad

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid