23/01/2023

Publieke inspraak van 23/01/2023 t/m 21/02/2023 over het Plan-MER voor de aanvraag tot planologisch attest (PA) Staalbeton nv in Rijkevorsel

Publiek-meeting
Terug naar artikeloverzicht

Het bedrijf Staalbeton NV wil uitbreiden ten oosten van de huidige site op percelen in (herbevestigd) agrarisch gebied. Er is dus een bestemmingswijziging nodig. Hiervoor zal een planologisch attest aangevraagd worden.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De kennisgevingsnota inkijken

De kennisgevingsnota kan  geraadpleegd worden:

  • bij de gemeente Rijkevorsel
  • bij het Team Mer in Brussel

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie binnen de wettelijke termijn van 30 dagen bezorgen. Uiterlijk op 21/02/2023.  Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier.  U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres:

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER 0290 -  planologisch attest Staalbeton nv
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid