19/09/2022

Publieke inspraak van 19/09/2022 t/m 18/10/2022 over het plan-MER voor Inname van restgronden Linkerscheldeoever

Publiek_meeting
Terug naar artikeloverzicht

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse percelen braakliggende terreinen (‘restgronden’), die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. 

In lijn met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen willen de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en de Port of Antwerp-Bruges deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik, zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen

Omdat de Waaslandhaven ovelapt met een Vogelrichtlijngebied, moet er daarvoor een programma worden doorlopen. De MLSO en de Port of Antwerp-Bruges zullen daarom via een plan-Milieueffectenrapport op strategisch niveau de nodige informatie verzamelen om tot een onderbouwde beslissing te komen. Hiermee willen deze organisaties ook alle belanghebbenden informeren.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De kennisgevingsnota inkijken

 

De kennisgevingsnota kan  geraadpleegd worden:

  • bij de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht
  • bij het Team Mer in Brussel

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie binnen de wettelijke termijn van 30 dagen bezorgen. Uiterlijk op 18/10/2022.  Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier.  U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER 0285  (Beleidsplan Ruimte Lochristi)
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Reageren 

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid