18/08/2014

Publieke inspraak over het plan-milieueffectrapport (plan-MER) van het vijfde mestactieplan (MAP 5)

Terug naar artikeloverzicht

Met het vijfde mestactieplan wil Vlaanderen in de periode 2015-2018 de Europese Nitraatrichtlijn, die als doel heeft de waterkwaliteit in Europa te beschermen door verontreiniging met nitraten uit agrarische bronnen te voorkomen en goede landbouwpraktijken te stimuleren, verder realiseren door nutriëntenverliezen naar grond- en oppervlaktewater te minimaliseren. Dat gebeurt via een gebiedsgerichte aanpak met de focus op:

  • een oordeelkundige en evenwichtige bemesting;
  • de stimulering van goede landbouwkundige praktijken;
  • een gerichte controle;
  • begeleiding op maat van land- en tuinbouwers.

Kennisgevingsnota bekijken

Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt de procedure voor de opmaak van een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota.

U kunt hier of op de website www.mervlaanderen.be van 11 augustus 2014 tot en met 10 september 2014 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen formuleren.

De nota op papier inkijken kan:

  • in het provinciehuis van uw provincie
  • bij de Vlaamse Landmaatschappij in Brussel
  • bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Hebt u opmerkingen op de nota?

Tot en met 10 september 2014 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e-mailadres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Departement Leefmilieu, Natuur & Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-MER MAP 5 (PL0183)
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

 

Bron : VLM